Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / Page 9

Nederlands

2018-11-doc10 Buren Scriptieprijs 2018

Het advocatenkantoor Buren (Den Haag, Amsterdam) heeft de Scriptieprijs voor Insolventierecht 2018 ingesteld. De jury bestond uit Erik de Kloe, UD insolventierecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Martijn Vermeeren, insolventiespecialist en partner van het kantoor Buren en ikzelf. Op donderdag 22 november is de prijs uitgereikt nadat de kandidaten kort hun conclusies hadden gepresenteerd. Er waren 4 scripties geselecteerd.… Read More »2018-11-doc10 Buren Scriptieprijs 2018

2018-11-doc3 Insolventierecht is geel

Deze maand (november 2018) is het eerste deel van mijn serie Wessels Insolventierecht verschenen. Het meest in het oog springend is haar kleur. Dat is in het jargon: Kluwer insolventie-geel. De vorige drukken presenteerden zich wat rustiger: saai, maar degelijk groen/grijs, latere drukken bordeauxrood of paarsblauw. Met het nieuwe licht, ook een nieuw geluid. De vijfde druk van Deel I… Read More »2018-11-doc3 Insolventierecht is geel

2018-11-doc1 Over verhaal, uitwinning en rangorde

Van Boom, hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden, schreef een heldere stidiepocket over kernpunten in het Nederlandse materieel beslag- en faillissementsrecht. Centraal staan de leerstukken van verhaal, uitwinning en rangorde. Na een korte inleiding volgen hoofdstukken over rangorde, hoofdlijnen van verhaalsbeslag, bijzonderheden daarvan, faillissement en beslag, de positie van de fiscus en benadeling in verhaalsmogelijkheden. Het zijn onderwerpen die… Read More »2018-11-doc1 Over verhaal, uitwinning en rangorde

2018-10-doc1 Wessels Insolventierecht I 5e druk 2018 verschenen

Wessels Insolventierecht I, Faillietverklaring, 5e druk, 2018 is net verschenen! In mei 2018 kondigde ik op mijn blog de start van de bewerking van de gehele serie aan, zie blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht. Voor trouwe gebruikers meld ik dat er lichte wijzigingen in de opzet van de serie zijn doorgevoerd: een hechtere verankering in het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht, een ruimer uitzicht… Read More »2018-10-doc1 Wessels Insolventierecht I 5e druk 2018 verschenen

2018-09-doc6 Rechtbank Rotterdam volgt mijn opvatting uit Insolventierecht Deel III

In een recente zaak ligt bij de rechtbank Rotterdam de vraag voor of het mogelijk is om de vordering op grond van art. 47 Fw te verrekenen met een op art. 39 Fw gebaseerde boedelschuld (een ‘post-faillissementsvordering’). De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of de rechtsregel uit Kuijsters/Gaalman q.q. (HR 30 september 1994, NJ 1995/626) ook op die… Read More »2018-09-doc6 Rechtbank Rotterdam volgt mijn opvatting uit Insolventierecht Deel III

2018-09-doc4 Wetgeving insolventierecht: klankbordgroep aan de macht!

Op 11 september heeft Minister voor Rechtbescherming, Sander Dekker, twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd, die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van wetgeving op het terrein van het insoventierecht. De eerste is de tiende voortgangsbrief programma ‘herijking faillissementsrecht’. De Wet modernisering faillissementsprocedure wordt op 1 januari 2019 ingevoerd. Ik heb deze al verwerkt in de 5e druk… Read More »2018-09-doc4 Wetgeving insolventierecht: klankbordgroep aan de macht!

2018-09-doc1 Herstructureringsopties – interview

Vandaag, 4 september 2018, publiceert SDU een themakrant van SC (Staatscourant) Online over faillissementsrecht. Zie www.sconline.nl/artikel/thema-faillissementsrecht. In een interview kom ik aan het woord over pre-pack en WHOA. De concepttekst van dat interview, geschreven door Nicolette van den Hout, volgt hieronder. Meer mogelijkheden om een bedrijf te redden Als er een faillissement voor een bedrijf dreigt, zijn er ruwweg vier… Read More »2018-09-doc1 Herstructureringsopties – interview

2018-05-doc3 Start bewerking serie Wessels Insolventierecht

Enige tijd geleden ben ik gestart met de bewerking en actualisering van alle tien delen in de serie Wessels Insolventierecht. Dat wordt dan de 5e druk van de serie. Deo volente, hoop ik deze tussen 2018 en 2022 te voltooien. Na bijna 20 jaar was het tijd om enkele bescheiden wijzigingen door te voeren. Ik noem kort: versterking privaatrechtelijke inbedding,… Read More »2018-05-doc3 Start bewerking serie Wessels Insolventierecht

2017-12-doc7 Kan de professie het zich wijzigende insolventierecht volgen?

In die beschouwing concludeer ik: Het zijn niet alleen de insolventieprocedures van de lidstaten die zijn of worden hervormd door de toegenomen focus op de redding van bedrijven. Er zijn ook veranderingen gaande met betrekking tot de personen die betrokken zijn bij deze procedure. Traditioneel zijn deze personen of instanties in veel Europese landen in insolventieprocedures: de rechtbank, de insolventiebeoefenaars… Read More »2017-12-doc7 Kan de professie het zich wijzigende insolventierecht volgen?

2017-12-doc1 Hoge Raad moet niet naar conclusie PG verwijzen

Met cassatie-advocaat M.E. Bruning was ik enkele dagen geleden in discussie over de reikwijdte van HR 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3054 (zie: rechtspraak.nl/uitspraak). Bruning spreekt van een nieuwe vorm van onderbouwing van rechtsoordelen in cassatie met verwijzingen naar uitspraken van andere hoogste rechtscolleges (‘judicial dialogue’) en hij geeft aan dat de Hoge Raad nu ook expliciet verwijst ‘… naar voor de… Read More »2017-12-doc1 Hoge Raad moet niet naar conclusie PG verwijzen