Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2019-02-doc3 Wessels Insolventierecht II 5e druk 2019 verschenen

2019-02-doc3 Wessels Insolventierecht II 5e druk 2019 verschenen

No less than 602 pages the most recent edition of my book Wessels Insolventierecht II 2019 is offering. Insolventierecht (Insolvency law) is a 10-volume Dutch series, which I started 20 years ago, in 1999. All the books result in over 3500 pages, covering about all typical insolvency queries Dutch courts and literature are dealing with. Last year I made a begin with the fifth edition for all the volumes, with Volume I appearing in October 2018 and Volume II, totally reworked, just out. I’ll continue in Dutch now.

Wessels Insolventierecht II, Gevolgen van faillietverklaring (1), 5e druk, 2019 is net verschenen! In mei 2018 kondigde ik op mijn blog de start van de bewerking van de gehele serie aan, zie blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht. Voor trouwe gebruikers meldde ik dat er lichte wijzigingen in de opzet van de serie zijn doorgevoerd: een hechtere verankering in het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht, een ruimer uitzicht op toekomstige wetsontwikkelingen, aandacht voor opvattingen van nationale spelers in het veld (Recofa, Insolad) en voor Europese ontwikkelingen (ELI recommendations en statements van CERIL) en de idee van een ‘deliberate public participatory drafting process’, in mijn blog van mei verder uitgewerkt. Dat heeft voor Deel I enkele zeer bruikbare commentaren opgeleverd. Voor Deel II was de oogst overigens matig.

Tenslotte, er is een hoofdredactie ingesteld met mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en prof. mr T.T. van Zanten, partner Wijn & Stael; hoogleraar RU Groningen en mijzelf. Taak van de hoofdredactie is om de continuiteit en de kwaliteit van de serie, met inbegrip van het aantrekken van bewerkers, te waarborgen. Voor nagenoeg alle Delen zijn inmiddels bewerkers aangetrokken.

Nu het boek zelf.

Wessels Insolventierecht II 2019 behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. Het deel bevat, in de kern, een commentaar op art. 20-41 Faillissementswet. Uitvoerig wordt ingegaan op de vraag wat tot het faillissementsvermogen behoort en wat er buiten valt. Daarna uitvoerig en gedetailleerd aandacht voor de gevolgen van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar, de op het moment van uitspreken van het faillissement aanhangige procedures (waarbij de schuldenaar als eiser of gedaagde partij is), bijzondere executiemaatregelen en een brede behandeling van de gevolgen voor de ten tijde van de faillietverklaring lopende overeenkomsten, waaronder de huur- en arbeidsovereenkomst.

Verder komen aan de orde art. 60a-60b (onder bewind staande goederen) en art. 61-63 (de met ingang van 2018 gewijzigde regeling van faillissement en de gevolgen voor de goederen van de echtgenoot/geregistreerd partner van de gefailleerde). Daarnaast krijgt art. 52 (voldoening aan de gefailleerde) aandacht, aangezien zij samenhangt met de werking van art. 23. Omdat de art. 212a-212f (faillissement van specifieke financiële instellingen) een principiële uitzondering maken op de 00.00-uur regel van art. 23 wordt tevens deze regeling behandeld. Wessels Insolventierecht II 2019, wordt afgesloten met een behandeling van de problematiek van de afkoelingsperiode (art. 63a e.v.), waaronder de vraag of, en zo ja in welke mate, aan de curator een gebruiks-, verbruiks- dan wel vervreemdingsbevoegdheid toekomt ten aanzien van zaken die aan derden toebehoren. Ook: instelling en werking van de afkoelingsperiode, en de verhouding tussen afkoelingsperiode, pandrecht, beslag en financiële zekerheidsovereenkomst. Literatuur en rechtspraak zijn tot 1 november 2018 bijgewerkt.

Productinformatie, zie www.wolterskluwer.nl/shop/serie/wessels-insolventierecht