Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2019-06-doc3 Nieuwe druk Wessels Insolventierecht III (5e druk, 2019)

2019-06-doc3 Nieuwe druk Wessels Insolventierecht III (5e druk, 2019)

Nearly 500 pages for the most recent edition of my book Wessels Insolventierecht III 2019! Insolventierecht (Insolvency law) is a 10-volume Dutch series, which I started 20 years ago, in 1999. Presently, all the books cover over 3500 pages, analysing and commenting all typical insolvency queries Dutch courts and literature are dealing with. Last year I made a begin with the fifth edition for all the volumes, with Volume I appearing in October 2018 and Volume II, totally reworked, published early 2019. Volume III covers avoidance transactions, set-off and security rights in insolvency. I’ll continue in Dutch now.

Wessels Insolventierecht III, Gevolgen van faillietverklaring (2), 5e druk, 2019 is in juni 2019 verschenen! In mei 2018 kondigde ik op mijn blog de start van de bewerking van de gehele serie aan, zie blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht. Voor trouwe gebruikers meldde ik dat er lichte wijzigingen in de opzet van de serie zijn doorgevoerd: een hechtere verankering in het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht, een ruimer uitzicht op toekomstige wetsontwikkelingen, aandacht voor opvattingen van nationale spelers in het veld (Recofa, Insolad), voor Europese ontwikkelingen (ELI recommendations en statements van CERIL) en de idee van een ‘deliberate public participatory drafting process’, in mijn blog van mei verder uitgewerkt. Dat heeft voor Deel III enkele zeer bruikbare commentaren opgeleverd.

Voor de begeleiding van de 5e druk is een hoofdredactie ingesteld met mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en lid van de commissie insolventierecht, prof. mr T.T. van Zanten, partner Wijn & Stael; hoogleraar RU Groningen en mijzelf. Taak van de hoofdredactie is om de continuïteit en de kwaliteit van de serie, met inbegrip van het aantrekken van bewerkers, te waarborgen. Voor nagenoeg alle Delen zijn inmiddels bewerkers aangetrokken. Deel III is tot stand gekomen in goed overleg met en met medewerking van mr. dr. ing. A.J. Verdaas, van Ronald Verdaas Advocatuur (Utrecht) en Onderzoeker, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radbout Universiteit.

Nu het boek zelf.

Wessels Insolventierecht III 2019 bevat een gedetailleerd commentaar op de art. 42-60 Faillissementswet. De belangrijkste onderwerpen in dit deel zijn de vernietiging van vóór faillissement verrichte rechtshandelingen uit hoofde van art. 42 e.v. (actio pauliana) en de rechtsgevolgen van een dergelijke vernietiging, de problematiek van verrekening ter gelegenheid van faillissement (art. 53-56), de regels ten aanzien van de positie van separatisten, in het bijzonder pand- en hypotheekhouders (art. 57-59a), en de schuldeiser die een retentierecht heeft (art. 60). Enkele vraagstukken die met deze onderwerpen samenhangen krijgen ook aandacht. Te denken valt aan de toepassing van de pauliana bij concernfinanciering en sterfhuisconstructies en – naast de actio pauliana – aan andere acties die de curator tot zijn beschikking kan hebben en die tot vermeerdering van de boedel kunnen leiden, zoals de toepassing van bijzondere nietigheidsacties voortvloeiend uit Boek 2 BW, inclusief bijzondere regels inzake schuldeisersbescherming, en de regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:138/248 BW.

Bij de toepassing van de zekerheidsrechten gedurende faillissement is ingegaan op de Separatistenregeling, de regeling van de omzetbelasting bij het uitoefenen van verhaal en het fiscaal voorrecht en bodemrecht, met inbegrip van de met ingang van 1 januari 2013 versterkte positie van de fiscus. De meest recente literatuur is weer verwerkt en veel nieuwe rechtspraak, verschenen na de afronding van de vorige druk, aan de tekst zijn toegevoegd. Dat maakt dit boek tot een uiterst actuele uitgave die iedere in faillissement gespecialiseerde jurist zou moeten lezen. De verwerkte rechtspraak en literatuur zijn bijgewerkt tot medio maart 2019.

Voor productinformatie: www.wolterskluwer.nl/shop/boek/gevolgen-van-faillietverklaring-2-/