Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

2022-01-doc1 Publiek privaatrecht

De serie Jonge Meesters bevat elk jaar het resultaat van onderling afgestemde scripties van studenten aan de Erasmus School of Law. Het is alweer de 14e jaargang van deze serie van studenten die de master Aansprakelijkheid en Verzekering hebben afgerond. Dit keer schrijven de tien jonge meesters (waarvan er twee 30+ zijn) rond het thema ‘Publiek privaatrecht’, met als ondertitel: over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen. Het vorige seriedeel ging over ‘Belangenrijk burgerlijk recht’ (met ‘en’ cursief), zie https://bobwessels.nl/blog/2021-01-doc3-belangenrijk-burgerlijk-recht/. Belangen en recht, de twee gaan altijd samen. De vraag is alleen hoe zij zich tot elkaar verhouden.

Ik geef een korte impressie van de nieuwe bundel. Na een korte inleiding van de redacteuren handelen de bijdragen over de volgende vragen. Voor het antwoord raadplege men het werk van deze jonge meesters:

– Heeft een ongevalsslachtoffer aanspraak op vergoeding van gemiste inkomsten uit zwart werk? Is dat gemis een rechtmatig belang, dat voor vergoeding in aanmerking komt? Wat zegt het Engelse en Belgische recht?

– Wat is de positie van een slachtoffer van een gebrekkig COVID-19-vaccin? Zijn Amerikaanse slachtoffers beter af?

– Welke vergoeding is er voor werknemersschade in corona-tijd, zoals besmetting op de werkvloer, versnelde burn-out, klachten wegens niet-ergonomisch ‘thuiswerken’?

– Welke zijn de (mogelijk conflicterende) belangen bij third party litigation funding?

– Is het juist dat gesubrogeerde verzekeraars van voeging in het strafproces worden uitgesloten? Ontlopen daders van strafbare feiten zo niet hun schadevergoedingsplicht?

– Wat is de positie van gemanipuleerd videomateriaal (resultaat van deepfake-technologie) bij de waarheidsvinding in het civiele proces?

– Is het belang van het kind bij elke te kiezen rechtsingang ter oplossing van ouderlijk gezag-geschillen wel voldoende gediend?

– Is het terecht dat eiceldonatrices mogen worden gecompenseerd voor geleverde inspanningen, maar draagmoeders niet?

– Hoezeer laten faillissementscuratoren naast het belang van de gezamenlijke schuldeisers ook maatschappelijke belangen meewegen? Empirisch onderzoek wijst op aanzienlijk verschillen in taakopvatting. Hoe deze rechtsongelijkheid / verschillen in persoonlijke percepties en waarderingen te voorkomen?

– Welke is de juiste balans bij het beroep op staatsimmuniteit bij de executie van een vonnis van een investeringsarbitrage en de belangen van (investerings)schuldeisers, mede in het licht van EVRM/Eerste Protocol?

De Rotterdamse bijdragen zijn erg breed opgezet. Naast aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, hebben de scriptiebegeleiders ruimte geboden om ook thema’s uit het burgerlijk procesrecht, familierecht, insolventierecht en het IPR aan te kaarten. Dat levert natuurlijk minder coherentie op. Voordeel is dat de studenten op deze wijze veel vrijheid hadden. Als eerste proeve zijn de individuele bijdragen geslaagd. Zij pakken nieuwe en actuele thema’s aan. De meeste gaan verder dan een inkijk in het geldende recht. Vaak ook worden voorstellen voor wijziging en verbetering gedaan. Bij elkaar, mooi werk van deze jonge meesters.

L. Enneking, M. Hebly en K. Swinnen, Publiek privaatrecht. Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen. Den Haag; Boom Juridisch, 2021. ISBN 9789462909991.

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de Erasmus School of Law.