Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2021-01-doc2 Tekst & Commentaar Insolventierecht 2020

2021-01-doc2 Tekst & Commentaar Insolventierecht 2020

Een nieuwe editie van Tekst & Commentaar Insolventierecht 2020 viel afgelopen week bij mij in de bus. Dit deel (onder redactie van Groenewegen en Verstijlen) uit de T&C serie is niet zo bekend als de rode edities in de serie (strafrecht; strafvordering). Deze worden bij TV-nieuwsuitzendingen uit zittingszalen van rechtbanken periodiek in beeld gebracht. In de insolventiepraktijk wordt T&C Insolventierecht echter even gretig gebruikt.

12e druk 2020

De uitgave biedt ‘een eerste oriëntatie op de betekening van de Faillissementswet’ (binnenzijde omslag), maar de vaste gebruiker weet dat er meestal wel wat meer wordt geboden, door de jaren telkens meer (ook lagere) rechtspraak, (selectie uit) literatuur en een 20-tal bijlagen met richtlijnen e.d. Het is betrouwbare gids, terstond helder door haar indeling met eenzelfde stramien: wettekst geordend per wetsartikel, commentaar bij afzonderlijke onderdelen c.q. leden van het wetsartikel, bondige verwijzingen naar parlementaire geschiedenis en rechtspraak, soms ook literatuur, gevolgd door Bijlagen met aanverwante wetgeving, soms een invoerings- of overgangswet, in praktijk gebruikte procesregels e.d. Met belangstelling zal in deze editie, de 12e druk, vooral de bewerking van de WHOA, die 1 januari j.l in werking trad, worden geraadpleegd. In ca. 90 pagina’s worden de wetsartikelen 369-387 (door Van den Sigtenhorst) geserreerd, maar bij de huidige stand van zaken adequaat vooral op basis van een ordening van de Kamerstukken behandeld.

De vorige druk, die begin 2019 verscheen, besprak ik op mijn blog. Zie https://bobwessels.nl/blog/2019-05-doc1-tekst-commentaar-insolventierecht-2019/. Ik ging daar ook in op herkomst en ontwikkeling van deze T&C, en wat wel of niet aan teksten was opgenomen.

Enkele kanttekeningen

Dit keer zijn bij deze editie 20 auteurs betrokken. Van het veld verdwenen is de laatste van de oorspronkelijke 3 redacteuren (Van Sint Truiden) en ook is afscheid genomen van een van de trouwste medewerkers van het eerste uur, Netty van Buren-Dee.

De omvang van de bundel is met ruim 10% uitgebreid (van 1278 naar 1447 pagina’s). Dan gaan uitgevers piepen en wordt een redactie geacht ruimte te vinden. Vaak is dan een internationaal georiënteerde tekst het haasje. Dat valt echter mee. Uiteraard is de tekst van de Insolventieverordening (herschikking) van commentaar voorzien, maar ook is de Europese Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie (Richtlijn (EU) 2019/1023 (PbEU 2019 L 172)) als bijlage opgenomen. Bij gemis aan een korte introductie zal niet ieder duidelijk zijn wat het nut van deze bijlage is. Zij zal sturing geven aan de aangekondigde herziening van de surseance van betaling, maar zo ver is het nog lang niet. Enkele documenten zijn naar ‘online’ verbannen (waar? Ik kwam niet verder dan de Kluwer shop). Het ontwerprapport Virgós/Schmidt is wel opgenomen, zonder enige toelichting/samenhang met de tekst van de Insolventieverordening. Omdat in dat rapport de oorspronkelijk nummering van de verordening 1346/2000 wordt gehanteerd zal de samenhang met de huidige verordening, waain het mederdeel vernummerd is, niet duidelijk zijn. Ik dacht: of deze samenhang verduidelijken of opruimen (zou 70 pagina’s schelen).

Bij het vlot doorbladeren viel me op dat literatuur uit TvCu en TvOB niet lijkt te zijn geraadpleegd. Literatuurverwijzingen komen door de jaren heen telkens meer voor, maar sommige lijken me verouderd, en het boek van Vriesendorp van 2013 of het Compendium van Wibier uit 2018 ontbreken. De overbodige, ellenlange inleidende historische opmerkingen bij de surseance zijn eindelijk verdwenen. Enkele kopjes hanteren nog verouderde terminologie (‘verzoekschrift’, ‘dagvaarding’). De WHOA heeft ook effecten in de vóór 2021 geldende tekst van de wet. Deze hebben kort commentaar gekregen, zie de nieuwe artikelen 3d, 41a en 54 lid 3 en bij art. 362, niet bij de nieuwe leden 3 en 4 van art. 215. Enfin, in de praktijk maalt alleen de kniesoor om.

Voorop staat dat met deze 12e druk de praktijk wederom kan steunen op een actueel bijgewerkt in de praktijk goed bruikbaar kort commentaar op het Nederlandse insolventierecht.

J.L.M. Groenewegen en F.M.J. Verstijlen, Tekst & Commentaar Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020, ISBN 9789013155921.

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.