Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2020-09-doc5 Nieuwe druk van Het akkoord

2020-09-doc5 Nieuwe druk van Het akkoord

Deze week verscheen Wessels Insolventierecht VI, 5e druk, 2020. Hierin staat het akkoord in faillissement centraal. Het boek bevat een commentaar op art. 138-172 Faillissementswet, de wettelijke regeling van het faillissementsakkoord. Doordat nagenoeg alle bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn bij het akkoord in de surseance van betaling en een groot aantal van overeenkomstige toepassing zijn bij het akkoord in de schuldsaneringsregeling wordt ook daaraan aandacht gegeven.

Aan de orde komen het doel, de inhoud en het rechtskarakter van een (dwang)akkoord in faillissement, de totstandkoming van een ontwerp-akkoord, de rechterlijke goedkeuring (homologatie) ervan, de rechtsgevolgen van een gehomologeerd akkoord en de ontbinding van een akkoord. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het niet in de wet geregelde onderhandse akkoord en de criteria die in de rechtspraak voor de dwangdeelname aan een dergelijk onderhands akkoord zijn ontwikkeld.

In Wessels Insolventierecht VI zijn diverse wetswijzigingen verwerkt, vooral die welke voortvloeien uit de Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking trad. Daarnaast is in het bijzonder rechtspraak en literatuur verwerkt, verschenen na de afsluitdatum van de vorige druk (medio 2013), in deze 5e druk geactualiseerd tot eind juni 2020. Voor bestelinformatie zie https://www.wolterskluwer.nl/shop/-/wessels-insolventierecht/WesselsInsolventierecht/?gclid=EAIaIQobChMIw5bep4jz6wIVjuJ3Ch1PUQu1EAAYASAAEgKHCPD_BwE