Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2020-01-doc1 Nieuwe druk Wessels Deel V (Bestuur en beheer) verschijnt binnenkort

2020-01-doc1 Nieuwe druk Wessels Deel V (Bestuur en beheer) verschijnt binnenkort

De drukproeven van de geheel herziene en bijgewerkte tekst voor een nieuwe druk van Wessels Insolventierecht IV 2020, stuurde ik net naar uitgever Wolters Kluwer. Het betreft het deel in de serie over ‘Bestuur en beheer na faillietverklaring’. Het behandelt in het bijzonder de art. 64-107 Faillissementswet. Het commentaar gaat diepgaand in op de in 2017 versterkte positie van de faillissementscurator, waaronder zijn taak tot fraudesignalering. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke aansprakelijkheid van de curator (q.q. of privé) en de taak en de positie van de rechter-commissaris en die van de rechtbank.

Kernvragen komen uitvoerig aan bod: wat is het belang van de boedel? Welke beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel? Op welke wijze krijgt deze gestalte, afgezet tegen belangen van (individuele) schuldeisers, die van de schuldenaar en belangen van maatschappelijke aard? Daarna volgen beschouwingen over de schuldeiserscommissie, de vergaderingen van de schuldeisers, de voorzieningen ten aanzien van de schuldenaar na de faillietverklaring, zoals de faillissementsgijzeling, en de bijzondere wettelijke beheerstaken van de curator, waaronder de boedelbeschrijving, het voortzetten van het bedrijf, het vervreemden van goederen vóór de staat van insolventie en het aangaan van schikkingen.

Een afzonderlijk hoofdstuk bespreekt overzichtelijk de in 2017 verruimde mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie door de curator van de gefailleerde schuldenaar zelf, diens echtgenoot of van bestuurders en commissarissen, maar ook het verkrijgen van inlichtingen van de Belastingdienst of via het (doen) entameren van Financieel strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het recht van enquête. Het slothoofdstuk besteed uitvoerig aandacht aan de wettelijke regeling van het civielrechtelijke bestuursverbod.

Alle relevante literatuur en rechterlijke uitspraken die sedert de vorige bewerking eind 2014 zijn verschenen, zijn verwerkt. Dat maakt dit boek tot een uiterste actuele uitgave die iedere in het insolventierecht gespecialiseerde jurist zou moeten lezen. De afsluitdatum van de kopij was 4 oktober 2019 (de 350-jarige herdenking van de sterfdag van Rembrandt).