Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2022-09-doc1 Serie Wessels Insolventierecht – behouden vaart!

2022-09-doc1 Serie Wessels Insolventierecht – behouden vaart!

Na ruim twintig jaar neem ik afscheid als auteur van de serie Wessels Insolventierecht. De serie bestaat uit 10 delen die sedert 1999 zijn verschenen, momenteel (nagenoeg afgerond) in een vijfde druk.

In overleg met de uitgever van de serie (Wolters Kluwer, Paul Bänziger) is in 2018 met het oog op een soepele overdracht naar een nieuwe generatie auteurs een deskundige hoofdredactie ingesteld. Zij bestaat uit toonaangevende experts uit wetenschap, rechterlijke macht en insolventiepraktijk. Deze bewaakt de kwaliteit en onderlinge samenhang van de delen in de serie. De hoofdredactie neemt samen met de uitgever beslissingen over de gewenste herzieningen, aan te trekken bewerkers, mogelijke nieuwe delen en andere belangrijke ontwikkelingen die de serie aangaan.

De hoofdredactie voor de serie Wessels Insolventierecht bestaat (ik ben per heden als redactielid teruggetreden) met ingang van 1 september 2021 uit de volgende leden:

Mr. dr. B.J. Engberts, raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; lid Commissie insolventierecht;

Prof. mr. dr. C.M. Harmsen, advocaat TOONadvocaten, Amsterdam; hoogleraar Ondernemingsrecht & Jaarrekeningenrecht Universiteit van Amsterdam (Amsterdam Business School, ABS);

Mr. dr. E.F. Verheul, universitair docent Rijksuniversiteit Groningen;

Prof. mr. R.J. de Weijs, hoogleraar insolventierecht Universiteit van Amsterdam;

Prof. mr. T.T. van Zanten, advocaat/partner Wijn & Stael, Utrecht; hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid, Rijksuniversiteit Groningen.

In de serie zijn in de vijfde druk van 2018 tot en met 2021 alle negen Nederlands-talige delen verschenen. In de meeste gevallen is bij het schrijven van die delen reeds ‘meegelezen’ door de beoogde bewerkers. Dat zal een vlotte overgang naar andere auteurs, vanaf de zesde druk verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken, ten goede komen. Ik dank de nieuwe auteurs als ook de leden van de hoofdredactie voor hun bereidheid bij te dragen aan de continuïteit van de serie.

De beide Engelstalige delen zijn voorzien voor publicatie dit najaar. Dat zijn Volume X Part I: International Insolvency Law. Part I Global Perspectives on Cross-Border Insolvency Law, en Volume X Part II: International Insolvency Law. Part II European Insolvency Law. Dit laatste deel is reeds mede bewerkt door prof. Stephan Madaus, Universiteit Halle-Wittenberg. Aan de correctie van de drukproeven van beide Parts wordt dezer dagen de laatste hand gelegd.

In 2018 kondigde ik al het verschijnen aan van een nieuw Deel XI, voorlopig getiteld ‘Buiten faillissement en surseance van betaling’. Kerninhoud ervan is (natuurlijk) de Eerste Afdeling van Titel IV van de Faillissementswet (‘Aanwijzing van een beoogd curator of een beoogd bewindvoerder en een beoogd rechter-commissaris’ (pre-pack) en de Tweede Afdeling (‘Homologatie van een onderhands akkoord’), dat alles in art. 363-387 Fw. Vier jaar na deze aankondiging ligt de pre-pack ter afronding nog bij de wetgever, terwijl de net in werking getreden WHOA zal worden herzien door een dertigtal wijzigingen uit Implementatiewet gebaseerd op Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (als het daarbij blijft). Doordat er nog volop wetgevende activiteit plaatsvindt zoeken mijn beoogde co-auteur (prof. mr. O. Salah, advocaat/partner Norton Rose Fulbright, Amsterdam; hoogleraar Global Finance & Restructuring Law, Tilburg University) en ik, in overleg met de hoofdredactie, naar het juiste moment om met het echter schrijfwerk te beginnen. Dit deel laat dus nog even op zich wachten (en heeft het voordeel dat bij mij een cold turkey gevoel wordt voorkomen).

Ik dank alle lezers en gebruikers van de boeken (zowel de papieren als de online uitgave), alsook collega’s uit de wetenschap en de insolventiepraktijk voor hun kanttekeningen, aanvullingen, opmerkingen en discussies gedurende al deze jaren. Deze zijn alle de bruikbaarheid van de serie Wessels Insolventierecht ten goede gekomen. Voor op- of aanmerkingen op de serie houdt de hoofdredactie van serie Wessels Insolventierecht zich graag aanbevolen. Contact via de uitgever: boek-NL@wolterskluwer.com.