Skip to content
Welcome / Blog Archive / Book Review / 2021-06-doc4 Insolventierecht – 10e druk Huizink

2021-06-doc4 Insolventierecht – 10e druk Huizink

Vorige maand verscheen de 10e druk van het boek ‘Insolventierecht’ van de hand van mr Huizink, hoogleraar em. VU Amsterdam. Het boek bestaat al lange tijd. Uit welk jaar de eerste druk stamt wordt niet aangegeven, maar volgens mee gaat het al twee decennia mee. Het is een bondige (ca. 160 pagina’s) bespreking van het gehele insolventierecht, besproken aan de hand van wet- of regelgeving, met veel aandacht voor rechtspraak, nagenoeg alleen van de Hoge Raad. Dit alles is verwerkt tot 1 april 2021.

Geïntegreerde behandeling. Het aantrekkelijke van de behandeling schuilt in de geïntegreerde weergave van de procedures die de Faillissementswet kent, het faillissement, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de surseance van betaling. Deze opzet, met een vergelijking van de (effecten van) deze procedures is overigens niet geheel uitgewerkt c.q. volgehouden, omdat de Wet homologatie onderhands akkoord (in de wet sinds begin 2021 opgenomen) met zijn eigen procedure niet duidelijk in die vergelijking is betrokken. Deze vergelijkende methode maakt op zich het boek geschikt voor bachelor-onderwijs. Het accent in het boek ligt op het materiële insolventierecht, met onderwerpen als afkoelingsperiode, boedel, bestuurdersaansprakelijkheid, curator en zo het alfabet door tot lastige onderwerpen als verrekening, verificatie en wederkerige overeenkomsten. Tegelijkertijd bespreekt de auteur onderdelen die met het herijkingswetgevingsproces deel van de wet zijn gaan uitmaken, zoals het civielrechtelijk bestuursverbod en de informatie- en meldings- dan wel aangifteplicht omtrent onregelmatigheden rond het faillissement. Een sterk punt is ook, dat de gevolgen van insolventie van de schuldenaar voor allerlei rechtsfiguren wordt uitgelegd, zowel vanuit verbintenisrechtelijk als goederenrechtelijk perspectief, zoals de thematiek van verpanding van vorderingen.

Eigen stempel. De auteur zet vooral een eigen stempel met het benadrukken van rechtspersonenrechtelijke kwesties en wie wel eens een lezing van de auteur heeft gevolgd, hoort hem spreken (de bepaling ‘kan billijk uitpakken’, de curator ‘vist achter het net’, hoort ‘een botervloot’ tot de boedel?, ‘dat lijkt de koninklijke weg’). In een nieuw toegevoegd hoofdstuk ‘Buiten insolventie’ gaat Huizink in op de regeling van de pre-pack en de Wet homologatie onderhands akkoord (‘een best wel ingewikkelde wettelijke regeling’).

Gids. Ook op dit onderwerp voldoet het boek aan haar functie, een gids voor hen die zich binnen de studie of voor een beroep de kern van het insolventierecht eigen moeten maken. Het komt de bruikbaarheid ten goede dat het boek uitvoerige registers op wetsartikelen en rechtspraak bevat.

 J.B. Huizink, Insolventierecht, 10e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2021. ISBN 9 789013 161 106.

Nadere informatie via https://shop.wolterskluwer.nl/Insolventie-sNPINSOLVE/

Nota bene: dit boek heb ik gratis toegezonden gekregen van de uitgeverij met het verzoek het aan te kondigen of te recenseren op mijn blog op www.bobwessels.nl.