Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2019-09-doc1 Boek Bijzondere bijeenkomsten 5e druk 2019

2019-09-doc1 Boek Bijzondere bijeenkomsten 5e druk 2019

Onlangs verscheen de 5e druk van Bijzondere overeenkomsten. Het is deel 6 in de Studiereeks Burgerlijk Recht. Het boek staat onder redactie van prof. N.H. Schelhaas en prof. A.J. Verheij, verbonden aan de universiteiten van respectievelijk Rotterdam en Groningen.

Het is een studieboek dat al 15 jaar verschijnt en gewijd is aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. De destijds door de initiatiefnemers van een (Nieuw) BW ontworpen categorisering is gevolgd. Eerst komt een aantal overeenkomsten die strekken tot overdracht aan bod, zoals de koop, de financiëlezekerheidsovereenkomst en de schenking. Verder worden de overeenkomsten tot het verschaffen van genot (huur en pacht) behandeld.

Daarna komt de grote groep van bijzondere overeenkomsten aan bod die betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden van allerlei aard waaronder opdracht, lastgeving, agentuur, bemiddeling, de reisovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk en de personenvennootschap. Tot slot komen enkele niet in bovenstaande categorieën in te passen overeenkomsten aan de orde zoals de vaststellingsovereenkomst, de borgtocht en de verzekeringsovereenkomst.

In het kader van de serie waarin het verschijnt is het doel van het boek niet alleen om inzicht te geven in de specifieke regelingen van de bijzondere overeenkomsten, maar ook in structuur en de onderlinge verhouding van bijzondere overeenkomsten. Het accent ligt daarbij op de onderwerpen die een aanvulling op of een verbijzondering ten opzichte van het algemene vermogensrecht, waaronder het contractenrecht, vormen. Een 15-tal auteurs legt de zaken uit. Het zijn drie praktijkjuristen en verder ervaren academici verbonden aan nagenoeg alle universiteiten, inclusief de OU en TU Delft. Het aspect van ‘bijzonderheid’ van de desbetreffende overeenkomst komt mooi uit bij hun uiteenzettingen over specifieke regels die gelden bij totstandkoming, hoofdverplichtingen en bijkomende verplichtingen van partijen, bijzonderheden bij de niet nakoming of ontbinding of speciale regels ten aanzien van beëindiging van deze overeenkomsten.

Deze 5e druk verwerkte alle wetswijzigingen, rechtspraak en literatuur van de afgelopen drie jaren. Studenten en juridische praktijk zijn weer keurig bediend. Voor meer informatie, zie www.wolterskluwer.nl