Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2018-10-doc1 Wessels Insolventierecht I 5e druk 2018 verschenen

2018-10-doc1 Wessels Insolventierecht I 5e druk 2018 verschenen

Wessels Insolventierecht I, Faillietverklaring, 5e druk, 2018 is net verschenen! In mei 2018 kondigde ik op mijn blog de start van de bewerking van de gehele serie aan, zie blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht. Voor trouwe gebruikers meld ik dat er lichte wijzigingen in de opzet van de serie zijn doorgevoerd: een hechtere verankering in het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht, een ruimer uitzicht op toekomstige wetsontwikkelingen, aandacht voor opvattingen van nationale spelers in het veld (Recofa, Insolad) en voor Europese ontwikkelingen (ELI recommendations en statements van CERIL) en de idee van een ‘deliberate public participatory drafting process’, in mijn blog van mei verder uitgewerkt. Dat heeft enkele zeer bruikbare commentaren opgeleverd. Tenslotte, er is een hoofdredactie is ingesteld (mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden; prof. mr T.T. van Zanten, partner Wijn & Stael; hoogleraar RU Groningen en ikzelf) om de continuiteit van de serie, met inbegrip van het aantrekken van bewerkers, te waarborgen.

Nu het boek zelf. ‘Faillietverklaring’ is Deel I in de tiendelige serie Wessels Insolventierecht. Alle delen in de serie worden de komende jaren geheel bijgewerkt. Deel I bevat een historische en systematische inleiding van het Nederlandse Insolventierecht. Vervolgens staan centraal art. 1–19a Faillissementswet. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de vraag wanneer faillissement aan de orde is, aan specifieke hoedanigheden of aard van de schuldenaar (natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, afgescheiden vermogens, waaronder de vennootschap onder firma), de procedure tot faillietverklaring en het systeem van rechtsmiddelen bij de faillissementsprocedure, de opheffing wegens de toestand van de boedel en de insolventieregistratie. Onderdeel hiervan vormt ook de vraag of misbruik kan worden gemaakt van een aanvraag tot faillietverklaring, waaronder het thema ‘turbo-liquidatie’. De wet Modernisering faillissementsprocedure, zoals deze op 1 januari 2019 in werking zal treden, is in de tekst verwerkt.

Het slothoofdstuk behandelt de Europese achtergrond en de nationale uitwerking van het faillissement van kredietinstellingen en verzekeraars. Deze complexe regeling wordt in detail becommentarieerd. De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, in juni 2018 door de Eerste Kamer aanvaard, is van commentaar voorzien. Literatuur, rechtspraak en wetgeving zijn bijgewerkt tot 30 juni 2018.

Zie voor uitgeversinfomatie: www.wolterskluwer.nl/shop