Skip to content
Welcome / Blog Archive / Nederlands / 2018-09-doc4 Wetgeving insolventierecht: klankbordgroep aan de macht!

2018-09-doc4 Wetgeving insolventierecht: klankbordgroep aan de macht!

Op 11 september heeft Minister voor Rechtbescherming, Sander Dekker, twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd, die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van wetgeving op het terrein van het insoventierecht. De eerste is de tiende voortgangsbrief programma ‘herijking faillissementsrecht’. De Wet modernisering faillissementsprocedure wordt op 1 januari 2019 ingevoerd.

Ik heb deze al verwerkt in de 5e druk van Deel I van de serie Wessels Insolventierecht (‘Faillietverklaring’). Gisteren zijn de laatste correcties op de proeven doorgenomen. Ik verwacht dat het boek eind oktober 2018 verschijnt. Hoe dit zij, in de voortgangsbrief wordt aangekondigd dat ‘de reorganisatiepijler’ wordt afgerond, zonder een duidelijke tijdsplanning te verstrekken. Ook de lege boedel-problematiek gaat aandacht krijgen. De Hoge Raad had dit thema immers expliciet in handen van de wetgever gelegd (HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269) en het was (merkwaardig genoeg) geen onderdeel van het herijkings-programma.

Een nieuwe regeling van de positie werknemers bij de overgang van bedrijfsonderdelen bij faillissement wordt momenteel bezien ‘in overleg met de klankbordgroep’. Wat is dat nou weer? De minister licht in een voernoot toe: dit is een groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk (waaronder INSOLAD, RECOFA, NEVOA, JIRA, NOvA, NVB), van de vakbonden CNV en FNV en van werkgeversorganisatie VNO/NCW-MKB, ‘… die fungeert als klankbord in het kader van het wetgevingsprogramma ‘herijking faillissementsrecht”. Nu introduceert de Wet modernisering faillissementsprocedures ook een nieuw art. 3a Wet adviesstelsel Justitie, houdende de instelling van een ‘Commissie insolventierecht’. De Commissie insolventierecht opereert in de context van de Kaderwet adviescolleges.

De idee voor een dergelijk raadgevend orgaan was ruim tien jaar geleden in art. 1.1.7 (‘Insolventieraad’) Voorontwerp Insolventierecht reeds geopperd en daarna door mij nog eens onder de aandacht gebracht, zie mijn bijdrage in WPNR 2014/7021. Van de Commissie mag overigens worden verwacht dat zij op een meer democratische wijze zal worden totstandgebracht dat deze klankbordgroep, die alleen maar kan worden gezien als een clubje verzamelde deelbelangetjes. Zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken

In een tweede brief van dezelfde datum krijgt Kamerlid Koopmans (VVD) antwoord op zijn in juli 2018 gesteld vraag of de wetgeving rond internationale faillissementen niet verouderd is. In de uiterst korte beantwoording worden enkele literatuurbronnen vermeld (kennelijk had de ondersteunende ambtenaar allen toegang tot TvI en Ondernemingsrecht). Een begin van een eigen idee hierover wordt gemist. Zelfs de huidige stand van zaken in de rechtspraak (HR 13 september 2013, inz. Yukos (op diverse plaatsen in mijn blogs verwerkt) wordt niet opgemerkt.

Nee, ook hier wil de minister met de genoemde klankbordgroep bezien of en in hoeverre het wenselijk is om tot modernisering van de regels ten aanzien niet-EU insolventies over te gaan. Zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken. Weer klankborden? En die Commissie insolventierecht dan? Enfin, belangrijker is dat eindelijk, zij het via een kamervraag, het ministerie ermee aan de slag gaat.

Daartoe had ik eind vorig jaar al opgeroepen, zie blog/2017-11-doc3-wetgever-regel-internationaal-insolventierecht