Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2018-04-doc1 Experimenteren met rechtspleging

Vorige week introduceerde Minister voor Rechtsbescherming, Dekker, voor consultatie een 'Experimentenwet rechtspleging' om via lagere regelgeving (amvb) te kunnen afwijken van een aantal wetten, zoals het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet RO, de Wet griffierechten burgerlijke zaken, de Wet op de rechtsbijstand en ook de Faillissementswet. Het wetsvoorstel dient ertoe een wettelijke grondslag te bieden om te experimenteren met innovatieve gerechtelijke procedures. Bij amvb zal bij wijze van experiment kunnen worden afgeweken van de genoemde wetgeving die tot kern heeft de de toegang tot en de rechtspraak door de burgerlijke rechter. Het spreek voor zich dat dit solide geregeld moet worden. De Faillissementswet (Fw) is in het experiment opgenomen onder andere met het oog op experimenten in het kader van de zogenoemde brede aanpak van de schuldenproblematiek, die ook de procesrechtelijke aspecten van deze wet raken. Dit was aangekondigd in het regeerakkoord (een schuldenrechter die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt) en misschien kan de minister de vragen meenemen die ik daarbij opwierp, zie http://www.bobwessels.nl/blog/2017-10-doc5-regeerakkoord-2017-2021-over-aanpak-schulden/
In de Experimentenwet rechtspleging worden als afwijkingen van de Fw ook genoemd:
- afwijkingen van Titel III Fw (schuldsaneringsregeling natuurlijke personen), zonder nadere specificatie;
- een landelijke kamer waarin een bepaalde categorie zaken geconcentreerd wordt behandeld door een team van rechters afkomstig uit de verschillende arrondissementen. Dit sluit aan bij de suggesties uit de praktijk (gedaan gedurende de consultatie over het voorontwerp voor een Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om verzoeken voor homologatie van een akkoord (met gevolg dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders en dus ook voor degenen die niet met het akkoord hebben ingestemd) ter behandeling bij één gespecialiseerde rechtbank onder te brengen.
Vooralsnog kiest de minister er echter voor om op dit punt alle rechtbanken bevoegd te maken om over een dergelijk verzoek te oordelen. Mocht het aantal
van dit soort zaken beperkt blijken te zijn, dan is er zijns inziens ruimte om te experimenteren met een gespecialiseerde landelijke kamer, hetgeen natuurlijk een afwijking van de wettelijke regeling vergt.
Zelf heb ik, een jaar of 5 geleden, bepleit om geconcentreerde behandeling van grensoverschrijdende insolventiezaken (die buiten het bereik van de EU Insolventieverordening (herijking) vallen bij één kamer te concentreren.   
De experimenten die worden opgezet zijn van tijdelijke aard en worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van de evaluatie zal worden besloten of het experiment aanleiding geeft tot definitieve aanpassing van de wetgeving. Door te experimenteren met innovatieve procedures kan in de praktijk worden onderzocht hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter, inclusief de regelgeving rond griffierechten en rechtsbijstand, kan worden verbeterd met het oog op de behoefte van rechtzoekende burgers en bedrijven aan meer eenvoud, snelheid, flexibiliteit en effectiviteit bij gerechtelijke procedures, aldus de minister, zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/20/experimenteerruimte-stimuleert-vernieuwingskracht-rechterlijke-macht.

2018-04-doc2 Pluraliteitsvereiste gehandhaafd; zwak beargumenteerd

HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488 (Säkaphen GmbH/Carrecon-Piguillet B.V.) vast aan het pluraliteitsvereise. Ik stem daarmee in, maar hij gebruikt wel 2 zwakke argumenten, overwegend: 'In dit verband is mede van belang dat voornoemd doel [handhaving pluraliteit, Wess.] ook in het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht tot uitgangspunt wordt genomen, en dat het pluraliteitsvereiste hierin niet ter discussie wordt gesteld. Dat de wetgever het pluraliteitsvereiste onderschrijft, blijkt ook uit de wetsgeschiedenis van het in 2012 ingevoerde art. 212ha Fw.’ Op eerste argument (wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht) is het nodige af te dingen. Het wetgevingsprogramma is in een zestal onderdelen uitgesplitst. Het pluraliteitsvereiste is een meer dan een eeuw oud principieel beginsel dat met het doel van het faillissement te maken heeft. Een discussie over doelstellingen van insolventiemaatregelen heeft wel plaatsgevonden c.q. vindt plaats naar aanleiding van de voorstellen voor wetgeving inzake continuïteit van ondernemingen, zij vindt echter niet plaats in samenhang met doelstellingen van andere insolventiemaatregelen (surseance, schuldsaneringsregeling). Coherentie in de gehele systematiek van de insolventiewetgeving, waarom nagenoeg eensluidend door de literatuur wordt verzocht, zou tot een herwaardering (waaronder ook expliciete vastlegging in de wet) van het pluraliteitsvereiste kunnen leiden. Ook  het tweede argument (wetsgeschiedenis van het in 2012 ingevoerde art. 212ha Fw) is zwak. In de door de A-G in haar conclusie aangehaalde toelichting bij de invoering van art. 212ha (MvT, Kamerstukken II, 33 059, nr. 3) komt het woord ‘pluraliteit’ of ‘pluraliteitsvereiste’ niet voor. In deze MvT geeft de wetgever er evenmin blijk van te hebben nagedacht over pluraliteit. Dat was ook niet nodig omdat art. 212ha (i) onderdeel uitmaakt van een geheel eigen stelsel, namelijk het faillissement van een bank, (ii) de bepaling de uitdrukking is van bijzondere interventiewetgeving ten aanzien van financiële ondernemingen, (iii) waarbij de faillissements-test ten aanzien van de schuldenaar (een bank) ook een andere is, en (iv) ook de summierlijke toets afwijkt van die bij een gewoon faillissement. Hoe dit zij, de praktijk zal voorlopig met pluraliteit moeten leven.

2018-03-doc4 Insolvency Law and Corporate Restrcuturing Yearbook 2018

Once again, I think for the 11th time, the German Schultze & Braun's law firm published its Insolvency Law and Corporate Restructuring Yearbook, now Yearbook 2018. It is free downloadable via www.schubra.de/yearbook. There are also German and French versions. The Yearbook touches upon interesting topics, such as 'Danish Insolvency Law: Recent developments and international aspects' from prof. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen. It is not easy to find information re Danish international insolvency law (opted out of the Insolvency Regulation), so this piece is welcome. Other topics, written by partners and others of the firm's Cross-border team, include the future of corporate insolvency tourism to London (after Brexit), multinational group insolvency in Europe and beyond, gains of restructuring and remarks regarding preventive restructuring proceedings, an overview of consumer insolvency proceedings and proceedings relating to the estate of a deceased (which in the Netherlands is not an insolvency proceeding rather a proceeding under the laws of inheritence). Thus, some recent insolvency information, as support for practice or study.

2018-03-doc2 Oi brasil Coop - Aurelius Part II

On the Oxford Business Law Blog (https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2018/03/power-trends-international-insolvency-law) this week, I reported about the December 4, 2017, case of the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. It cave a judgment re the Dutch company Oi Brasil Coop'request to recognise Dutch insolvency proceedings. There was fierce resistance from Aurelius Capital Management. See http://www.nysb.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/267397_174_opinion.pdf, and for my more extensive comments, see the attachment.
Aurelius lives by the rule 'return on investment by fierce liquidation' and wished the New York court to reconsider its decision. The court responded on March 14, 2018: no way!, finding Aurelius blocking strategy inconsistent with the principles of Chapter 15, demonstrating during hearings a lack of candor, manipulation Coop's COMI, obscuring evidence, rewriting or alter the court's findings, and so on. See
http://www.nysb.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/267397_200_opinion.pdf. Evidently, hemanneverenough will turn up again (and again).

2018-03-doc3 My comment to info on 2018-03-doc2 Oi Brasil Coop

Missed the attachment in 2018-03-doc 2. Here's my try to solve it. Hope it works