Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2007-05-doc5 BenQ Holding case - questions remain

BenQ Holding is a sub of a

2007-05-doc4 Procesregels bij bindend advies

[Binding Decision / Advice] Een bindend advies is het resultaat van een buiten-gerechtelijke beslechting van een geschil. Naar Nederlands recht heeft een bindend advies het rechtskarakter van het in opdracht van partijen oplossen van een rechtsgeschil door middel van een bindende beslissing. De grondslag voor de bevoegdheid van de bindend adviseur moet uit de desbetreffende rechtsverhouding (overeenkomst; reglement) duidelijk blijken. Het advies (beslissing) heeft het karakter van een vaststellingsovereenkomst, welke slechts bij uitzondering kan worden vernietigd (art. 7:904 lid 1 BW). Soms zijn in de rechtsverhouding zelf procedureregels met het oog op de behandeling van het geschil opgenomen. Onlangs trad ik op als bindend adviseur, waarin dat niet het geval was. In een dergelijk geval dienen procedureregels te worden opgesteld. Zie bijgaand document, opgesteld met inachtneming van de ‘Arbitrage en Mediation Regels van het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba’, d.d. 1 september 2004, waarin een korte regeling voor het bindend advies is opgenomen.procesregels-bindend-advies.pdf

2007-05-doc3 June 13, 2007 ALI-III meeting, Columbia Univ., NYC

See for the background of this upcoming meeting this weblog, under 2007-05-doc2. For those considering the join the meeting, see the enrollment form june-13-2007-ali -meeting-registrationdoc.pdf and the draft agendajune-13-2007-ali-agenda.pdf.

2007-05-doc1 Vereenvoudigde afwikkeling van faillissementen

[Simplified bankruptcy liquidation proceedings) Sedert 1 augustus 2002 kent de Faillissementswet een ‘Vijfde afdeling A’ met als onderwerp een verkorte procedure houdende vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement, zie art. 137a-137g. De procedure is relevant in het geval aannemelijk is dat de in een faillissement beschikbare baten niet voldoende zijn om concurrente vorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen. In een dergelijk geval vindt geen verificatievergadering plaats, maar wordt volstaan met de deponering ter griffie van de rechtbank van een door de curator opgemaakte en door de rechter-commissaris goedgekeurde lijst van voorlopig erkende vorderingen met voorrang of vorderingen waaraan een zakelijk zekerheidsrecht is verbonden, te samen met een verslag van ontvangsten en uitgaven. Gedurende deze deponeringstermijn kan door schuldeisers verzet worden gedaan. Blijft verzet achterwege, dan wordt de lijst verbindend en zal de curator op basis van de lijst tot uitdeling van het boedelactief overgaan, waarna het faillissement eindigt. Indien wel verzet wordt gedaan of indien een ingediende vordering of de ten aanzien daarvan ingeroepen voorrang wordt betwist en de curator er niet in slaagt om met de betrokken schuldeiser tot een vergelijk te komen, dan volgt de gewone wijze van afwikkeling met verificatie van de concurrente vorderingen. In het binnenkort te verschijnen boek Wessels Insolventierecht V is de procedure bondig beschreven. Dit is de kopij ervan. wessels-insolventierecht -v-hoofdstuk-iii.pdf

2007-05-doc2 ALI-III Global Principles Project

The American Law Institute (ALI) and the International Insolvency Institute (III) have started in 2006 a Joint project, with the title: Principles for Cooperation in International Insolvency Cases. An initial description can be found on my website (under: current projects). The ALI Co-Reporters, Professor Ian Fletcher, Professor of International Commercial Law, University College London, and myself, have restated the Manifesto of Aims and Objectives, which also contains the objectives of the ‘Global Principles Project.’ It also includes a planning. The co-reporters are assisted by over 50 advisors and consultants, located in some 30 jurisdictions. See manifesto-of-aims-and -objectives-may-2007.pdf