Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2019

2019-02-doc3 Wessels Insolventierecht II 5e druk 2019 verschenen

No less than 602 pages the most recent edition of my book Wessels Insolventierecht II 2019 is offering. Insolventierecht (Insolvency law) is a 10-volume Dutch series, which I started 20 years ago, in 1999. All the books result in over 3500 pages, covering about all typical insolvency queries Dutch courts and literature are dealing with. Last year I made a begin with the fifth edition for all the volumes, with Volume I appearing in October 2018 and Volume II, totally reworked, just out. I’ll continue in Dutch now.
Wessels Insolventierecht II, Gevolgen van faillietverklaring (1), 5e druk, 2019 is net verschenen! In mei 2018 kondigde ik op mijn blog de start van de bewerking van de gehele serie aan, zie http://www.bobwessels.nl/blog/2018-05-doc3-start-bewerking-serie-wessels-insolventierecht/. Voor trouwe gebruikers meldde ik dat er lichte wijzigingen in de opzet van de serie zijn doorgevoerd: een hechtere verankering in het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht, een ruimer uitzicht op toekomstige wetsontwikkelingen, aandacht voor opvattingen van nationale spelers in het veld (Recofa, Insolad) en voor Europese ontwikkelingen (ELI recommendations en statements van CERIL) en de idee van een ‘deliberate public participatory drafting process’, in mijn blog van mei verder uitgewerkt. Dat heeft voor Deel I enkele zeer bruikbare commentaren opgeleverd. Voor Deel II was de oogst overigens matig. Tenslotte, er is een hoofdredactie ingesteld met mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en prof. mr T.T. van Zanten, partner Wijn & Stael; hoogleraar RU Groningen en mijzelf. Taak van de hoofdredactie is om de continuiteit en de kwaliteit van de serie, met inbegrip van het aantrekken van bewerkers, te waarborgen. Voor nagenoeg alle Delen zijn inmiddels bewerkers aangetrokken.
Nu het boek zelf.
Wessels Insolventierecht II 2019 behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. Het deel bevat, in de kern, een commentaar op art. 20-41 Faillissementswet. Uitvoerig wordt ingegaan op de vraag wat tot het faillissementsvermogen behoort en wat er buiten valt. Daarna uitvoerig en gedetailleerd aandacht voor de gevolgen van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar, de op het moment van uitspreken van het faillissement aanhangige procedures (waarbij de schuldenaar als eiser of gedaagde partij is), bijzondere executiemaatregelen en een brede behandeling van de gevolgen voor de ten tijde van de faillietverklaring lopende overeenkomsten, waaronder de huur- en arbeidsovereenkomst.
Verder komen aan de orde art. 60a-60b (onder bewind staande goederen) en art. 61-63 (de met ingang van 2018 gewijzigde regeling van faillissement en de gevolgen voor de goederen van de echtgenoot/geregistreerd partner van de gefailleerde). Daarnaast krijgt art. 52 (voldoening aan de gefailleerde) aandacht, aangezien zij samenhangt met de werking van art. 23. Omdat de art. 212a-212f (faillissement van specifieke financiële instellingen) een principiële uitzondering maken op de 00.00-uur regel van art. 23 wordt tevens deze regeling behandeld. Wessels Insolventierecht II 2019, wordt afgesloten met een behandeling van de problematiek van de afkoelingsperiode (art. 63a e.v.), waaronder de vraag of, en zo ja in welke mate, aan de curator een gebruiks-, verbruiks- dan wel vervreemdingsbevoegdheid toekomt ten aanzien van zaken die aan derden toebehoren. Oook: instelling en werking van de afkoelingsperiode, en de verhouding tussen afkoelingsperiode, pandrecht, beslag en financiëlezekerheidsovereenkomst. Literatuur en rechtspraak zijn tot 1 november 2018 bijgewerkt.

Produktinformatie, zie https://www.wolterskluwer.nl/shop/serie/wessels-insolventierecht/WesselsInsolventierecht/.

2019-02-doc2 American Bankruptcy Institute's students writing competition

The American Bankruptcy Institute ("ABI") is pleased to invite students to participate in its Eleventh ABI Law Student Writing Competition. First, Second and Third Place prizes will be awarded. Welcome are papers on current issues regarding bankruptcy jurisdiction, bankruptcy litigation, or evidence in bankruptcy cases or proceedings. The paper may address business or consumer cases and may include matters such as bankruptcy sales, plan confirmation and other topics that involve jurisdiction, litigation or evidence in the bankruptcy courts. Papers must be submitted no later than March 18, 2019. See for other conditions http://papers.abi.org/

2019-02-doc1 Schuldsaneringsrecht hoog op de agenda!

Het 20 jarig bestaan van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen vierde het blad WSNP Periodiek met een jubileumnummer (jaargang 9, nr. 4, december 2018). Ik stelde de vraag 'Schuldsaneringsrecht een functioneel rechtsgebied?", met - vanuit het perspectief van de rechtswetenschap - een sombere conclusie, en suggesties voor structurele verbetering:
[........]
'Kijk ik vanuit rechtswetenschappelijke optiek naar het terrein van het schuldsaneringsrecht, dan is de weg naar het zijn van een functioneel rechtsgebied nog niet afgelegd. Rechtswetenschappelijk onderzoek blijft ten achter. De praktijk worstelt met problemen waar de wet onvoldoende handreiking biedt. Ik denk aan (i) de problematiek rond de ontbrekende of incomplete 285-Fw-verklaring, (ii) het ontbreken van een wettelijke regeling voor de restschulden van de hypotheek op de eigen woning, waarvan de waarde de laatste jaren beduidend kan zijn afgenomen, (iii) de strikte toelatingscriteria voor (ex-)ondernemers tot de schuldsanering. Verder zijn er zeer complexe regelvelden ten aanzien van het vermogen van al dan niet ten dele in gemeenschap van goederen gehuwden of van sanieten die (al dan niet gehuwd) een aandeel hebben in het vermogen van een vennootschap onder firma.
Research, mede Europees, internationaal en rechtsvergelijkend van aard, kan antwoord geven op vragen rondom de wenselijkheid en de effecten van diverse vormen van schuldhulpverlening en schuldsanering en de mogelijke concurrentie tussen bijvoorbeeld beschermingsbewind en schuldsanering, onderlinge afstemming tussen beide. Rechtswetenschappelijk onderzoek in tijdschriften is schraal.
Gezien de maatschappelijke relevantie, onderstreept door de continue aandacht in de pers en het maatschappelijk debat rondom de (mondiale) schuldenproblematiek, lijkt me versterkte aandacht in het universitaire onderwijs geboden. Door haar unieke kenmerken van recht en beleidspraktijk (sterk gemeentelijk gevoed), ingebed in civiel- en insolventierecht en het gemeenterecht, is sprake van een uniek integratievak voor masterstudenten. Daarbij zouden ook empirische onderzoeksmethodieken betrokken moeten worden. Op universitair niveau lijkt me stellig ruimte voor een of twee leerstoelen ‘Schuldhulp en schuldsanering’. Dit zou uniek zijn in Nederland en voor zover ik kan nagaan in Europa. Deze leerstoelen zouden dienen aan te sluiten en te worden ingebed bij lopend (internationaal) rescue en insolventie-onderzoek en/of gemeentelijk zorgrecht. Met kennis en ervaring over het thema schuldhulp en schuldsanering kunnen de leerstoelhouders bijdragen aan een verbreding en verdieping van de verhouding insolventierechtswetenschap en gemeenten waartoe de decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten noopt; schuldhulp en schuldsanering kunnen ook samenhangen met een onderzoeksthema als ‘armoede in het privaatrecht’, terwijl – zoals ik aangaf - de eigen thematiek zowel een mastervak rechtvaardigt, als mogelijkheden biedt voor het leggen van een grondslag voor c.q. van een beroepsvereniging.
Een naar samenhang strevend functioneel rechtsgebied als het schuldsaneringsrecht verdient een eigen regeling in een overzichtelijke, toegankelijke en coherente wet, met expliciete vermelding van het doel van de regeling en vaste begrippen, heldere uitgangspunten per onderdeel en een op maat gesneden belangenafweging tussen alle belanghebbenden (stakeholders) in een schuldsanering. Binnen afzienbare tijd is op het terrein van continuïteit van ondernemingen in de Faillissementswet een nieuwe Titel IV, met het opschrift ‘Buiten faillissement en surseance van betaling’ te verwachten. Ik stel een Titel V van de Insolventiewet (herziene naam voor de huidige Faillissementswet) voor, met het opschrift ‘Buiten schuldsanering’. Dat te bereiken mag niet twintig jaar duren.' 

2019-01-doc5 English translation of German Insolvenz

Western European countries are Code-oriented legal systems. Large parts of commercial law, civil law and insolvency law are set, not in stone, but in legislative texts. Many times the meaning of these texts flow from the mere words of a provision or the way courts have interpreted and applied it. In certain cases, the way these provisions are interpreted follow from specific literature. Limiting myself to insolvency law, the German Insolvenzordnung has a major impact. I remember advising the government in Georgia in 1998, when I learned that the original pre-1918 insolvency law in this state was taken from German insolvency law. People in the new independent state wished to have its meaning reflected in new Geogian law at that time. In the Netherlands I was involved in a large overhaul of the very old Dutch Bankruptcy Act (1896), and as commission overseeing the new proposals, we looked for instance very close to Section 1 of the German Insolvency Code, providing the objectives of insolvency proceedings. The Dutch proposals were shelved, in 2011, but the German Insolvency Code is alive and kicking! It has been changed dramatically over the last decade and the second edition of the book of Eberhard Braun (ed.), German Insolvency Code, with over 1000 pages, just published, reflects these recent changes.
The basic structure is an article-by-article commentary on the German Insolvenzordnung. The books aim is to provide answers to all practice-oriented questions concerning German insolvency and restructuring law. Via a 30-pages long index at the end of the book and a 50-pages systematic overview of the Act’s content, non-German lawyers can rather easily find the topic of interest. The treatment of the German Act includes a concise and compact treatment of Germany’s new (domestic) group insolvency law and a commentary on its proposed rules on transaction avoidance. The book therefore will be consulted by practitioners and I am sure, given the importance of German’s growing leadership role in the area of restructuring and insolvency law, scholars and researchers cannot do without the provided English translations. Close to 40 authors have contributed to the book, nearly all being active as lawyers, some of them from outside Germany. The references to court cases are limited and references to literature are kept to the basic minimum.
Compared to the first edition of 2006 (the ‘Blue Braun’) this second edition addresses also the current state and gives a certain focus to areas in cross-border situations. Seven country reports on the legal framework for restructuring and insolvency in France, Italy, the Netherlands, Poland, the UK, the US and Japan are included in this commentary. I wonder whether this has turned out to the satisfaction of the editor. The pieces written are in many cases short or too short (the Dutch one) and several times without further explanation the reader remains in the dark. Moreover, the ‘foreign’ pieces are scattered all over the book’s commentary. It suggests that the ‘foreign’ bits are in line with structural elements of the German Act (which is doubtful), whilst these bits themselves disturb the rather fixed ordering of the Act. Be that as it is, the large part of the book, with the English translation of the German Insolvency Code and the provided practical commentary is highly topical, covering many reforms of the recent years. In all, a noteworthy and in many respects helpful publication.  

Eberhard Braun (ed.), German Insolvency Code. Article-by-Article Commentary, 2nd ed, Verlag C.H. Beck 2019, LXXVIII + 1134 pp. ISBN 978 3 406 72238 7.

Info: https://www.beck-shop.de/braun-german-insolvency-code/productview.aspx?product=23150993

Note: this book I received free of charge from the publisher with the request to announce it or to review it on my blog at www.bobwessels.nl.

2019-01-doc4 My publications up to date

Since 1981 I have listed my publications. At that time, in the Netherlands, it was many years before there was something like a culture of listing publications, later - now standard at al law faculties - an obligation. I have alsways listed my publications out of personal interest, in private, giving numbers in chronological order of appearance, following simply the date of its publication, whether it is a small article, a book or an inaugural lecture. Following this principle for numbers as of 1 (1981) till 1461 (mid 2016), see https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/2016-07-08%20Bob%20Wessels%20lijst%20van%20publikaties_def%20proef.pdf.
The physical hard copy books, reports, articles etc. of these numbers been donated in the middle of 2016 by the me to the Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection, which is a Dutch legal foundation (with an independent board), which in turn has given a large part of all these books etc. in administration to the library of the University of Leiden, see https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2018/02/opening-of-the-bob-wessels-collection
Note that since September 2006 hundreds of blogs have been posted at http://www.bobwessels.nl/blog/
Chronologically, as of mid 2016, the following of my publications appeared as they are listed in the attached pdf.  Enjoy!