Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2006

2006-11-doc4 NEW BOOK: WESSELS INTERNATIONAL INSOLVENCY LAW

Last week, my book: Wessels International Insolvency Law, was published. It contains five themes. The publication starts in Chapter I with a detailed account of topics which nearly always emerge from cross-border insolvency cases and the solutions which have been chosen by legislation in certain countries to address these. Regional conventions (in Latin-America, the Nordic European countries, the OHADA Treaty in Central Africa) have been explained and several of the ‘soft law’ sources have been described. These include best practice rules from organizations such as INSOL International, the so-called Principles of European Insolvency Law 2003 and UNCITRAL’s ‘Legislative Guide on Insolvency Law’ of 2004. In Chapter II the status of international insolvency law in the Netherlands has been updated. Despite the EU Insolvency Regulation being applicable to intra-community cases since May 2002, Articles 203-205 of the Dutch Bankruptcy Act remain relevant for cross-border cases with third-(non-EU)countries as will the general application by courts in the Netherlands of private international law. Chapter III deals with a description and analysis of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency of 1997. In this part Chapter 15 United States Bankruptcy Code, entered into force October 2005, has been taken into account and comments have been included concerning the draft of the Cross-Border Insolvency Regulations 2006, as presented in Great Britain in August 2005 as a draft Statutory Instrument. Chapter IV is a detailed commentary on the EU Insolvency Regulation of May 2002. The booming literature, originating from some ten jurisdictions, as well as some 150 court cases have been considered in this chapter. Finally, in Chapter V, some brief remarks are made as conclusions to the preceding chapters and identifying elements which may be relevant for future developments within international insolvency law. See for the contents of the book and the table of cases the attached documents.Wessels Contents1.pdf Wessels Table of Cases1.pdf A comprehensive bibliography and a list of relevant websites is included. The book (in English) can be ordered at Kluwer Law International (Catalogue Quick Search on 'Wessels') and also appears as Volume X in the (Dutch) series Wessels Insolventierecht.

2006-11-doc2 VERREKENING DOOR DE FISCUS

[SET-OFF BY THE TAX AUTHORITIES] Afgelopen week heb ik enkele lunchlezingen (anderhalf uur) op advocatenkantoren verzorgd. Behandeld is onder meer een arrest dd. 14 juli2006 van de Hoge Raad over de (on)mogelijkheid van het verrekenen van een vordering van de belastingontvanger met zijn nog openstaande schuld jegens een

2006-11-doc1 ACTUEEL FAILLISSEMENTSRECHT

[RECENT INSOLVENCY LAW] Op 25 januari 2007 organiseert Euroforum, 'the conference company', in Rotterdam een studiedag over Actueel faillissementsrecht. Ondergetekende is dagvoorzitter. De sprekers behandelen recente rechtspraak zo veel mogelijk in het licht van komende wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de Faillissementswet.

2006-10-doc11 NIET GEVEN VAN INLICHTINGEN BIJ EEN INSOLVENTIEPROCEDURE

[NOT PROVIDING INFORMATION DURING INSOLVENCY PROCEEDINGS] De gefailleerde (respectievelijk diens bestuurder of commissaris) is verplicht voor de rechter-commissaris of de curator te verschijnen en deze alle inlichtingen te verstrekken, zie art. 105 en art. 106 Fw. Art. 194 Sr verbindt een strafsanctie aan het niet geven van inlichtingen bij faillissement dan wel bij de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Indien (a) de gefailleerde of de saniet, (b) de echtgenoot van een gefailleerde resp. saniet met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, of (c) de bestuurder of commissaris van een rechtspersoon, wettelijk opgeroepen tot het geven van inlichtingen, hetzij (a) zonder geldige reden opzettelijk wegblijft, (b) hetzij weigert de vereiste inlichtingen te geven, (c) hetzij opzettelijk verkeerde inlichtingen geeft, dan wordt betrokkene gestraft met gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van de derde categorie, zijnde maximaal € 4500. Bij de invoering van het geregistreerd partnerschap met ingang van 1 januari 1998 zijn art. 63 en art. 105 aangepast. Art. 194 Sr is ook op het geregistreerd partnerschap van toepassing, zie art. 90octies Sr. De bepaling is niet van toepassing bij surseance van betaling. In dit memo enkele kanttekeningen bij deze strafrechtelijke bepaling.2006-10-doc11 Inlichtingen bij een insolventieproc.pdf

2006-10-doc12 ACHTERSTELLING EN INSOLVENTIE

[SUBORDINATION AND INSOLVENCY] Binnenkort verschijnt de tweede druk van mijn monografie: Achtergestelde vorderingen, Monografieën privaatrecht nr. 6, Deventer: Kluwer 2006. In hoofdstuk 6 besteed ik aandacht aan insolventierechtelijke vragen als: kan een achtergestelde vordering als een steunvordering dienen?, kan een achtergestelde crediteur het faillissement van zijn wederpartij aanvragen?, kan hij meestemmen bij een akkoord?, e.d. 2006-10-doc12 Achterstelling en insolventie.pdf