Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2006-11-doc1 ACTUEEL FAILLISSEMENTSRECHT

[RECENT INSOLVENCY LAW] Op 25 januari 2007 organiseert Euroforum, 'the conference company', in Rotterdam een studiedag over Actueel faillissementsrecht. Ondergetekende is dagvoorzitter. De sprekers behandelen recente rechtspraak zo veel mogelijk in het licht van komende wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de Faillissementswet.

2006-10-doc11 NIET GEVEN VAN INLICHTINGEN BIJ EEN INSOLVENTIEPROCEDURE

[NOT PROVIDING INFORMATION DURING INSOLVENCY PROCEEDINGS] De gefailleerde (respectievelijk diens bestuurder of commissaris) is verplicht voor de rechter-commissaris of de curator te verschijnen en deze alle inlichtingen te verstrekken, zie art. 105 en art. 106 Fw. Art. 194 Sr verbindt een strafsanctie aan het niet geven van inlichtingen bij faillissement dan wel bij de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Indien (a) de gefailleerde of de saniet, (b) de echtgenoot van een gefailleerde resp. saniet met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, of (c) de bestuurder of commissaris van een rechtspersoon, wettelijk opgeroepen tot het geven van inlichtingen, hetzij (a) zonder geldige reden opzettelijk wegblijft, (b) hetzij weigert de vereiste inlichtingen te geven, (c) hetzij opzettelijk verkeerde inlichtingen geeft, dan wordt betrokkene gestraft met gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van de derde categorie, zijnde maximaal € 4500. Bij de invoering van het geregistreerd partnerschap met ingang van 1 januari 1998 zijn art. 63 en art. 105 aangepast. Art. 194 Sr is ook op het geregistreerd partnerschap van toepassing, zie art. 90octies Sr. De bepaling is niet van toepassing bij surseance van betaling. In dit memo enkele kanttekeningen bij deze strafrechtelijke bepaling.2006-10-doc11 Inlichtingen bij een insolventieproc.pdf

2006-10-doc12 ACHTERSTELLING EN INSOLVENTIE

[SUBORDINATION AND INSOLVENCY] Binnenkort verschijnt de tweede druk van mijn monografie: Achtergestelde vorderingen, Monografieën privaatrecht nr. 6, Deventer: Kluwer 2006. In hoofdstuk 6 besteed ik aandacht aan insolventierechtelijke vragen als: kan een achtergestelde vordering als een steunvordering dienen?, kan een achtergestelde crediteur het faillissement van zijn wederpartij aanvragen?, kan hij meestemmen bij een akkoord?, e.d. 2006-10-doc12 Achterstelling en insolventie.pdf

2006-10-doc9 IMPROPER FORUM SHOPPING: A CHALLENGING COMI TEST IN Re SPhinX Ltd

This week, more specifically October 17, 2006, Chapter 15 of the U.S. Bankruptcy Code is one year in force. In the last twelve months some 30 cases have been decided under the UNCITRAL Model Law inspired regime of Chapter 15. Cases involve jurisdictions such as Bermuda, Canada, the Cayman Islands, England, France, Germany, Hong Kong, Japan, Korea, Russia (Yukos) and the Netherlands (Vekoma). Quite a remarkable case is the one decided by the U.S. Bankruptcy Court Southern District of New York (Judge Drain), dated September 6, 2006, in re SPhinX Ltd, et al. Altogether 23 debtors, called collectively the SPhinX Funds, a hedge fund, were engaged in voluntary wind-up proceedings under supervision of the Grand Court of the Cayman Islands. The Joint Official Liquidators sought recognition in the U.S. for the proceedings as a foreign main proceeding, but the court declined to so. Several aspects of the courts’ reasoning deserve attention.2006-10-doc9 SPhinX.pdf Sphinx MEMORANDUM Decision Deny Main Proc Sept 6 2006.pdf Sphinx Order Grantin Recognition Sept 6 2006.pdf

2006-10-doc10 LANGUAGES AND LODGING OF CLAIMS

An Italian lawyer was unaware of certain formalities regarding lodging a claim in German (main) insolvency proceedings. Are there any? Under the application of the EU Insolvency Regulation, information for creditors regarding the opening of proceedings for their debtor’s insolvency and the lodging of claims, is to be given by an individual notice in the official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In order to help those creditors, who do not understand the language of the State in which proceedings are opened, the form of the information notice has to be headed: ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’. In order to help courts and liquidators to comply with these requirements, a form has been drawn up by the European Commission to be used for this purpose or to serve as a model. The model in English and in Dutch follow.Model Invitation.pdf Model Oproep tot indiening.pdf Creditors from other States are allowed to lodge claims in an official language of the State in which they have their habitual residence, domicile or registered office. However, their written statement must, according to art. 42(2) InsReg, be headed ‘Lodgement of claim’ in a language of a State in which proceedings are opened. Use of the creditor’s language is the rule, although a translation into the official language may be required in the course of the proceedings. There are also specific conditions on the content of the lodgement of claim as well as on supporting documents. In view of facilitating the exercise of foreign creditors' rights in such proceedings, a form has been drawn up by the European Commission to be used for this purpose or to serve as a model. The model in English and Dutch follow.Model Lodgement.pdf Model Indiening.pdf