Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2017-08-doc1 The 2018 Nygh Hague Conference Internship Award

Until 30 September 2017 a student or a graduate of an Australian law school can apply for the 2018 Nygh Hague Conference Internship Award, working for up to six months at the Secretariat of the Hague Conference on Private International Law. The Conference is located in The Hague, the Netherlands. It aims to foster Australian involvement in the work of the Hague Conference and is established in honour of the late Hon. Dr. Peter Nygh. Sponsors of the award (which includes living expenses for the duration of the internship and travel costs) are the Australian Institute of International Affairs (AIIA) and the Australian Branch of the International Law Association (ILA). For details see http://www.internationalaffairs.org.au/news-item/2018-nygh-internship-applications-open/. The Hague Conference (www.hcch.net) is a global intergovernmental organisation with over 80 members (including the European Union) representing all major regions and legal systems. It addresses the challenges arising from differences in law between jurisdictions by developing and implementing global legal conventions. Coordinated by a multinational Secretariat – the Permanent Bureau in The Hague – in both English and French, the Conference develops interstate consensus across a range of legal fields to provide legal certainty for individuals and businesses engaged in cross-jurisdictional activities. These can include family law, evidence and access to justice; cross border flow of personal data; migration; civil liability for trans-boundary harm and commercial dispute resolution (no, not insolvency, to my regret).

2017-07-doc8 Naar een stille curatele voor zorginstellingen II

Het Commentaar van de hoofdredactie van het Financieele Dagblad in het FD van vandaag, vrijdag 28 juli, kent de titel 'Benoem geheime manager in zorg'. Het slot ervan werpt de vraag op of het maatschappelijk belang van de zorg niet zo groot is dat toezichthouders in de zorg de bevoegdheid moeten krijgen '... een stille bewindvoerder aan te stellen, zoals DNB dat kan doen in de financiële sector'. Had u zoiets eerder gelezen? Kan goed, want ik schreef er gisteren over op mijn blog http://bobwessels.nl/2017/07/2017-07-doc7-naar-een-stille-curatele-voor-zorginstellingen-in-financiele-problemen/, met het pleidooi dat de zorgsector (en haar patiënten en professionals) gebaat is bij een heldere wettelijke regeling voor stille curatele ten aanzien van een zorginstelling en een regeling voor een overdrachtsplan waarin een toezichthouder een belangrijke say heeft. Achtergrond: dat was de tekst van een op uitnodiging ingezonden bijdrage aan het FD die overigens niet geschikt bleek voor plaatsing omdat de opiniepagina zich richt op '... een breed samengesteld lezerspubliek. Uw stuk vraagt toch wel wat specifieke deskundigheid van de lezer'. Da's best, want dat is de beleidsvrijheid van de redactie, maar om in het slot van het hoofdredactionele Commentaar (met een nogal onheilspellend opschrift) het idee op te werpen zonder bronvermelding is ... bedenkelijk. Nu we toch bronnen vermelden, het idee opperde ik al in 2008 als onderdeel van het thema 'Belangenstrijd in het insolventierecht', afscheidsrede VU Amsterdam 2008, verkrijgbaar in brochurevorm en nog steeds via http:hdl.handle.net/1871/12787.

2017-07-doc7 Naar een stille curatele voor zorginstellingen in financiële problemen

De curator behartigt in het stelsel van de Faillissementswet in de eerste plaats de belangen van de schuldeisers. Daarbij moet hij of zij óók rekening houden met belangen van maatschappelijke aard. Schept deze regel, die alleen steunt op rechtspraak, voldoende waarborg voor het cruciale belang van het tijdig waarborgen van de continuïteit van de zorg en het recht van de patiënt om daar toegang tot te hebben? De wereld van de zorg heeft eigen karakteristieken. Instellingen hebben naast een bestuur, vaak een raad van toezicht, een belanghebbenden-vertegenwoordiging resp. een patiëntenraad. Naast gewone verplichtingen, die voor elke bestuurder gelden, heeft een bestuur mogelijk ook eigen wettelijke taken (gebaseerd op specifieke regelgeving in de zorg) en contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld om de zorgverzekeraar tijdig en volledig te informeren indien bepaalde liquiditeits-ratios in gevaar komen. De zorg is een sector met tal van organen met eigen taken. Ik denk aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gemeenten of het College voor de sanering van zorginstellingen. De wettelijke taak van een faillissementscurator kan belemmerd worden omdat veel van deze organen geraadpleegd moeten worden c.q. eigen bevoegdheden hebben ten aanzien van de continuïteit van de zorg. Tenslotte, typische bankfinanciering is niet uitgesloten maar de core komt binnen via een verzekeringsstelsel (waarbij de aard van verzekering als restitutie- of naturaverzekering een rol speelt) en de moeilijk grijpbare dcb-financiering (dbc staat voor diagnose-behandelcombinatie). Daarnaast bestaan in geval van vastlopende financiering specifieke vangnetstichtingen, in stand gehouden door het ministerie van VWS, die voorzien in voldoende aanbod van cruciale zorg. Het enorme belang van behoorlijke continuïteit van zorg (patiënten-belang; financieel belang overheid) rechtvaardigt dat zorginstellingen een eigen, autonome insolventieregeling krijgen dat mogelijkheden biedt om vroegtijdig in te grijpen. Ik leg een link met de financiële sector. Conform de regeling voor de ‘stille curatele’ in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zou een toezichthouder (gedacht kan worden aan de NZa) moeten kunnen besluiten een of meer personen te benoemen als (stille) curator ten aanzien van alle of bepaalde organen van een zorginstelling indien een adequate en continue functionering van de instelling ernstig in gevaar komt (of dreigt te komen). Een stille curator zou een in insolventie geverseerd advocaat kunnen zijn, maar ook een ervaren zorgbestuurder met specifieke kennis. Zijn of haar taken worden in het benoemingsbesluit uitgewerkt, in het bijzonder met een specificatie van de belangen waardoor de stille curator zich dient te laten leiden. Zodra het benoemingsbesluit aan de zorginstelling is bekend gemaakt mogen organen en vertegenwoordigers hun bevoegdheden alleen uitoefenen na goedkeuring door de curator en met inachtneming van zijn of haar instructies. De wet zou op deze organen en vertegenwoordigers jegens de stille curator een volledige, onvoorwaardelijke en prompte medewerkingsverplichting moeten leggen. Zou de wetgever deze kant opgaan dan dient in de Faillissementswet onder meer een uitzondering te worden opgenomen ten aanzien van de regel dat in beginsel elke schuldeiser de insolventie van zijn schuldenaar kan verzoeken. Tal van andere vragen dienen te worden beantwoord. Blijven de bevoegdheden van een raad van toezicht onbeperkt van kracht gedurende een periode van stille curatele? Is daar wel behoefte aan? Zou niet de vertegenwoordiging van belanghebbenden (patiënten, medisch personeel) de gelegenheid moeten worden gegeven op een gestructureerde wijze te overleggen met de stille curator? Blijven hun adviesbevoegdheden overeind gedurende stille curatele? Indien een zwakke financiële positie structureel lijkt zou de NZa bevoegd kunnen worden verklaard – naar analogie van DNB in de financiële sector – een overdrachtsplan voor te schrijven, waarbij activa en passiva van de instelling aan een derde, die los staat van de instelling, kunnen worden overgedragen. Dit uiteraard onder rechterlijke controle. Deze regeling moet worden afgestemd met de opvangregeling, die via een afzonderlijk lichaam loopt (ik begrijp een stichting) en die continuïteit van cruciale kernzorg waarborgt. Bij deze laatste activiteit is er dan ook voor het gewone faillissementsrecht, met een rol voor de ‘beoogd curator’. De zorgsector (en haar patiënten en professionals) is gebaat bij een heldere wettelijke regeling voor stille curatele ten aanzien van een zorginstelling en een regeling voor een overdrachtsplan waarin een toezichthouder een belangrijke say heeft.

2017-07-doc6 Odd decision of Dutch Supreme Court in Oi Brasil case

On 7 July 2017, the Dutch Supreme Court decided in a case concerning the relationship between two sets of insolvency proceedings. These had been opened in Brazil as well as in the Netherlands. These proceedings concern the Dutch suspension of payment (surseance van betaling) for two Dutch legal persons, Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. (Oi Coop) and Portugal Telecom International Finance B.V. (PTIF). In Brazil a restructuring proceeding (recuperaçaõ judicial) (‘RJ-procedure’) had been opened. A RJ procedure is a consolidated judicial restructuring procedure aimed at restructuring the group on a going concern basis in connection with the financial difficulties in which it is in. Before the Duch Supreme Court Oi Coop and PTIF argue (among many other things) that these RJ procedure means that the Dutch suspension of payment procedure is to be subordinated to the restructuring process in Brazil in the interests of the success of that procedure and in the interests of the group as a whole. The result would be that the insolvency practitioners for both companies, appointed by the Dutch court, would not be involved or only to a limited extent concerning the question which actions would be benificial to the restructuring. The Dutch Supreme Court is clear (in my translation): ‘This view can not be accepted. It is clear in this procedure that the Netherlands Bankruptcy Act applies to Oi Coop and PTIF as companies established in the Netherlands. This means that the rules of the Bankruptcy Act are in principle in full aplicable to them, including in the case of surseance art. 228 of the Act, which means that the debtor has the power of managing and disposal of his assets together with the insolvency practitioner, so the debtor alone can not act without its cooperation, authorization or assistance. In the absence of an (applicable) international or special national arrangement to the contrary, there is no reason to make an exception as a result of the fact that Oi Coop and PTIF belong to an international group of related companies which has its centre of main interest abroad and against which in a foreign jurisdiction a restructuring proceeding, such as the RJ-procedure is pending. The latter fact, however, can be taken into account where the law does leave room for it, such as the balancing of interests which has to take place on the basis of art. 242 section 1 of the Act in connection to the cancellation of the suspension of payment proceeding. Furthermore, the insolvency practitioners in a case like this in fullfilling their task may take into account the interests of the group as a whole and the creditors of the group as a whole. However, as a starting point, also in insolvency proceedings the individual legal personality of members of a group applies.’ What strikes is that the question whether the Dutch courts had jurisdiction in these proceedings has not been been taken into account, at least not in the consideration cited. The Surpreme Court automatically ties the question regarding applicable law to the fact that both companies are legal persons, incorporated or established on the basis of Dutch corporate law. Under the EU Insolvency Regulation decisive for international jurisdiction is a debtor's centre of main interest (COMI). Evedently, the Regulation does not apply to Brazil. In our 2012 report ALI-III Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases 2012 (in short: ALI-III Global Principles and Guidelines 2012) prof Ian Fletcher (london) and I have recommended to apply the COMI principle (with some modifications) as a global rule. See Principle 13 in the Report, the full text of which can be found here [https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/alireportmarch_0.pdf]. he Report is the result of a joint study commissioned by the American Law Institute (ALI) and the International Insolvency Institute (III), conducted over a period of six years, ending in 2012. The Report was produced in collaboration with expert consultants (Members of ALI or III and others) representing more than 30 different countries, reflecting a wide and representative cross section of the different legal traditions and styles around the globe. These ALI-III Global Principles and Guidelines 2012 constitute a nonbinding statement, drafted in a manner to be used both in civil-law as well as common-law jurisdictions, and aim to cover all jurisdictions in the world. It is noted that the Report, at the end, also contains a separate Annex with a Statement of the Reporters, setting out our proposals for Global Rules on Conflict of Laws Matters in International Insolvency Cases. These proposals are not included in the Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases, but have been submitted to ALI and III as a useful starting point for further debate on a global level, bearing in mind the necessity to have these proposals tested against existing treaties or conventions and ALI’s other work products and ongoing work on Principles related to other topics with conflict of law consequences. We notice in the Report that the Global Rules on Conflict of Laws Matters in International Insolvency Cases may serve as legislative recommendations in general and sometimes in more detailed terms. They may also serve as a guide for courts, insolvency practitioners and creditors in those circumstances where applicable law with regard to international insolvency cases fails to deal with a certain point in issue or is vague. In Rule 12 ('Law of the State of the Opening of Proceedings') we defend, on a global scale, the lex fori concursus rule. This rule is reflected in the Dutch Supreme Court's decision.

2017-07-doc5 Rights and duties of the group coordinator under the EU Insolvency Regulation

Monday 26 June 2017 marks a turning point in the history of European insolvency law. On that date, the majority of the measures in the EU Insolvency Regulation (2015/848, recast) (EIR 2015) will become effective. The original Insolvency Regulation (1346/2000) is repealed, but will continue to apply to insolvency proceedings opened before 26 June. The EIR 2015 contains a novelty, in that groups of companies are addressed in a new Chapter V with over 20 articles (articles 56 to 78 of the EIR 2015). The argument for including this set of rules in recital 6 of the EIR 2015 is a bit thin, saying simply that the recast regulation “… should lay down rules on the coordination of insolvency proceedings which relate to the same debtor or to several members of the same group of companies.” The EIR followed a strict judicial approach in stating that every single member of an entity should be subject to its own insolvency proceedings (“one debtor – one estate – one insolvency proceeding – one court – one group of creditors”). Under the former regulation, the centre of main interest (COMI) of establishments and subsidiaries in different member states to their holding company, was nearly always viewed to be located in the member state where the proceedings against the holding company were opened, examples being Collins & Aikman, MG Rover and Nortel Networks (in Europe). Although it introduces the concept of a group proceeding, the EIR 2015 does not dictate an exclusive regime for the insolvency of members of a group. Recital 53 expresses that the new rules “… should not limit the possibility for a court to open insolvency proceedings for several companies belonging to the same group in a single jurisdiction if the court finds that the centre of main interests of those companies is located in a single Member State.” To understand the new regime, it should be noted that a “group of companies” means a parent undertaking and all its subsidiary undertakings, while “parent undertaking” means an entity that controls, either directly or indirectly, one or more subsidiaries. An undertaking that prepares consolidated financial statements in accordance with Directive 2013/34/EU shall be deemed to be a parent undertaking. The EIR 2015 provides for an impartial group coordinator, who must have eligibility under the law of a member state to act as an insolvency practitioner. The aim of group proceedings is to ensure efficiency of coordination between different entities, while at the same time respecting each group member’s separate legal personality (see recital 54 EIR 2015). It should be mentioned, however, that the group coordination system is voluntary and that the impartial group coordinator can suggest non-binding recommendations to the IPs of the individual insolvency proceeding of the members of the group that are pending in different member states. For these reasons, the new set of rules on group insolvency have had a mixed reception in legal literature, with the majority of authors expressing doubts as to their effectiveness and practical value, as well as to the costs the group coordinating proceedings may bring with them and their complex character. The EIR 2015 stipulates that the coordinator should be free from conflicts of interest, although persons who already are an IP in respect of one of the group members are excluded. Another professional requirement for the coordinator is to fulfil “… his or her duties impartially and with due care”. Based on the IP systems in several EU member states, an IP and therefore the coordinator can be a natural person (as under German or English law) or a legal person (as under Spanish or Hungarian law). In a scenario where there is a parent company in Austria, and group members in France, Italy and two in Spain, the coordinator might therefore very well be someone allowed to act as IP in Sweden or the Netherlands. I note that the EIR 2015 lacks definitions for “impartiality” and “due care”. Article 72 of the EIR 2015 forms the heart of Chapter V on group insolvency proceedings, which sets out the task, role, rights and duties of the coordinator. The coordinator shall (a) identify and outline recommendations for the coordinated conduct of the insolvency proceedings, and (b) propose a group coordination plan. The task shall not extend to any member of the group not participating in group coordination proceedings. In identifying and outlining recommendations for the coordinated conduct of the insolvency proceedings the coordinator, under recital 57, “… should always strive to facilitate the effective administration of the insolvency proceedings of the group members, and to have a generally positive impact for the creditors”. This means that the recommendations may contain all types of measures that enable the effective administration of the insolvency proceedings of the included group members and have a generally positive impact on the creditors. The group coordination plan may contain measures to re-establish the economic performance and the financial soundness of the group or any part of it, such as the increase of equity capital, simplification of the financial structure of the group, and the elimination of deficiencies in the intra-group cash pooling system. Measures might also aim to improve business performance, including through the reorganisation of the group structure, realignment and refocussing of business activities, replacement of management, and personnel reduction. Plans may also include solutions to settle intra-group disputes and avoidance actions related to, for instance, intra-group sales on the basis of transfer pricing, performance of services by one group member for another below market price, and gratuitous allocation of means of production and licences. Other plans could see agreements between the IPs of the insolvent group members, for example to settle intra-group disputes, to implement a group coordination plan in the insolvency plans of the individual group members, reconsider the treatment of intra-group contracts, or provide securities. What is certain is that the group coordination plan may not include recommendations as to any consolidation of proceedings or insolvency estates. In addition, article 72(2) introduces five rights and tasks with which the coordinator “may” also have. The coordinator may be heard and may participate in any of the proceedings opened in respect of any member of the group. Participating in a creditors’ meetings of one or more of the individual proceedings, for example, gives the coordinator the opportunity to find out which measures the creditors favour, to test certain ideas or to promote parts of its coordination plan in the making. The coordinator may also mediate or suggest mediation of any dispute arising between two or more insolvency practitioners of group members. He or she may present and explain the coordination plan to the relevant persons or bodies within insolvency proceedings to which the group members participating in the group coordination are subject. This is important because the coordinator can inform participants of any pros and cons of the plan and what its implementation will mean for the future of the group and its individual members. The overview will set a benchmark for creditors when assessing whether to comply or not with the coordinator’s proposals. The coordinator may request information from any IP in respect of any member of the group where that might be of use in identifying and outlining strategies and measures to coordinate the proceedings. This should be read in conjunction with the overall duty of the insolvency practitioners to communicate all information that is relevant for the coordinator to perform their tasks. Such information may include: the company’s capital structure; shareholders’ involvement; numbers of employees, their salaries and pension entitlements; accounting reports; inter-company agreements; financial structures, including securities given in bank loans for the obligations of other members in the group; overviews of the status and future of research, development and innovation; and long-term contracts, for example a real estate or fleet lease. Finally, the group coordinator may request a stay for a period of up to six months of the proceedings opened in respect of any member of the group, if it is necessary to ensure the proper implementation of the plan and would be to the benefit of the creditors in the proceedings.  The stay seems to be the most powerful tool in the hands of the coordinator. The coordinator does not work pro bono. Interestingly, the EU sets a general European benchmark on his or her fees by providing that the remuneration shall be adequate, proportionate to the tasks fulfilled, and reflect reasonable expenses. The EIR 2015 also includes rules for agreeing the costs of the coordination, and the share of those costs that each group member will bear, as well as a procedure in case the coordinator considers that the fulfilment of his or her tasks requires a significant increase in these costs. This is a slightly adapted version of a regular column Bob Wessels is writing for Global Restructuring Review (GRR) on the topic of cross-border restructuring and insolvency in a European context. GRR is a subscription-only publication, but here is a link to the full piece, which appeared in May 2017, on GRR’s website at http://globalrestructuringreview.com