Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  NL boek over internationaal insolventierecht

NL boek over internationaal insolventierecht

Het internationale insolventierecht houdt zich bezig met vragen als welke rechter bevoegd is, welk recht van toepassing is, welke bevoegdheden een curator in het buitenland heeft of welke bevoegdheden een buitenlandse curator hier te lande heeft. Die vragen zijn talrijk en complex: hoe een boedel, met vermogensbestanddelen in tal van verschillende landen, te verdelen, of vragen zoals de werking van goederenrechtelijke rechten, verrekening, eigendomsvoorbehoud, of de toepassing van een grensoverschijdende verhaalsbenadeling (actio pauliana). Het Nederlandse internationale insolventierecht heeft daar maar een beperkt aantal antwoorden op. Deze komen voort uit twee regelvelden: de algemene regels die – bij gebreke aan een duidelijke regeling in de Faillissementswet – door de Hoge Raad worden geformuleerd en de EU Insolventieverordening (de Recast die op 26 juni 2017 in werking is getreden). Deze twee velden worden in het hieronder vermelde booek door de auteur, Berends, overzichtelijke en uitvoerig beschreven. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de door UNCITRAL ontwikkelde Modelwet, opgesteld bij wijze van aanbeveling aan landen over de gehele wereld om deze niet-bindende model wet in hun eigen nationale regels op te nemen. Dat is inmiddels door ruim veertig landen gedaan, waaronder de Verenigde Staten en Engeland, en meer recent door Chili en Singapore.
Na een korte inleiding duikt de auteur in deze drie onderwerpen.

Bij een analyse van de gevallen die niet onder de Insolventieverordening vallen, is het vooral de Nederlandse rechtspraak die behandeld wordt bij vragen als de werking in Nederland van een insolventieprocedure die is geopend in een derde land: het ‘inkomende verkeer’ (met bijzonder aandacht voor het Yukos II arrest uit 2013), de werking in een derde land van een insolventieprocedure die is geopend in Nederland: het ‘uitgaande verkeer’, en de heel beperkte regeling die de  Faillissementswet kent (artikelen 203-205), alleen betrekking hebbend op de gevolgen van een Nederlands faillissement voor verhaal op in een derde land gelegen goed. Dit onderdeel geeft een goed overzicht van de stand van zaken.

Het boek van Berends is het eerste Nederlandstalige commentaar op de Europese Insolventieverordening (Recast). Boeken in de Engelse taal (het teleurstellende commentaar van Moss et al. en het boek van Bork/Mangano, beide uit 2016, zie http://www.bobwessels.nl/blog/2016-04-doc3-review-of-2-english-book-on-eir-recast/, het uitvoerige commentaar van Bork/Van Zwieten (ed.), ook uit 2016, zie http://www.bobwessels.nl/blog/5079/, en mijn eigen boek uit 2017, zie
http://www.bobwessels.nl/blog/2017-09-doc4-wessels-international-insolvency-law-part-ii-european-insolvency-law/) en in de Duitse taal (het praktijkcommentaar van Braun c.s., zie
http://www.bobwessels.nl/blog/2017-04-doc7-book-announcement-of-brauns-7th-ed/, en het fraaie commentaar van Mankowski/Müller/J.Schmidt, zie http://www.bobwessels.nl/blog/2017-02-doc5-book-review-euinsvo-2015/, beide uit 2016) gingen hieraan vooraf.
In ruim 200 pagina’s wordt door Berends de EU Insolventieverordening uiteengezet. Het is de auteur wel toevertrouwd om dit deugelijk te doen. Hij verdedigt de stelling dat het Hof van Justitie van de EU ‘al dan niet bewust’ geen aandacht geeft aan het Virgós/Schmit rapport. Bijlage A wordt gepubliceerd, maar niet de laatste versie (voor zover ik kan overzien), die in maart 2017 (OJ L 57/19) vijf Poolse procedures vermeld, terwijl een wijziging aanhangig is, zie http://www.bobwessels.nl/blog/2017-09-doc5-on-annex-a-of-the-insolvency-regulation/. Het maakt eens te meer duidelijk welk een lastig systeem de EU heeft gekozen, omdat het opsporen van een nieuwe Annex niet makkelijk is. Eens ben ik het met Berend’s kwalificatie van een ‘enigszins hoekige’ vertaling van ‘insolvency practitioner’ (onze curator of bewindvoerder) in een nieuwe Nederlandse rechtsterm: insolventiefunctioneris. Hij gaat de discussie aan met opvattingen die vrij recent door Nederlandse auteurs (Broeders, Veder, het Asser deel van Kramer/Verhagen) zijn geuit. Terecht kritisch is hij op het onvolkomen Nederlandse wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-Insolventieverordening. Dit is inmiddels wet geworden, Stbl. 2017, 497. Verrassend, omdat de EU Insolventieverordeing daarop niet van toeapssing is, zijn ook nog 7 informatieve pagina’s over financiële ondernemingen.

De laatste 60 pagina’s geven een goed inzicht in the UNCITRAL Modelwet. Daarvan is Berends een voorstander, hetgeen opname in het boek verklaart. Hier viel het op dat Berends de Guide to Enactment van UNCITRAL uit 1997, maar niet de Guide to Enactment and Interpretation noemt, die in 2013 voor de oorspronkelijk Guide in de plaats is getreden. Dat heeft de nodige kritiek gekregen. See http://www.bobwessels.nl/blog/2017-11-doc7-some-remarks-on-the-model-law/.

Dit is de tweede druk van het boek. De eerste druk verscheen, ik zag het overigens nergens in het hier kort besproken boek zelf staan, in 1999. Soms zie je daar de sporen van, door het gebruik van oude(re) literatuur, terwijl de auteur nogal selectief is bij de verwerking van nieuwere literatuur, of buitenlandse literatuur. Met een erg beknopte literatuurlijst, een zaaks- en jurisprudentieregister eindigt het boek, dat – daargelaten mijn kanttekeningen – voor de Nederlandse praktijk goed bruikbaar is.  

Mr. Dr. A.J. Berends, Grensoverschrijdende insolventie, Financieel Juridische Reeks 11, 2017, 332 pp., Uitgeverij Paris. ISBN 978 94 6251 141 5

Bestelinformatie: https://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/314/Grensoverschrijdende-insolventie

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.