Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  België - curatoren en vereffenaars

België - curatoren en vereffenaars

In België is de boekenreeks ‘Curatoren en vereffenaars’ een begrip. Onlangs verscheen: ‘Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV’; de delen I, II en III verschenen in 2006, 2010 en 2014. Ook in dit recente deel worden de belangrijkste bijdragen gebundeld die gedurende de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar, georganiseerd door de Universiteiten van Leuven en Antwerpen, worden onderwezen. In Deel IV worden thema’s en onderwerpen behandeld die nieuw zijn sinds 2014. De redacteuren zien het deel als een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die op verschillende punten hun gelding hebben behouden. In Deel III schreef ik over de positie van – wat we nu noemen – de insolventiefunctionaris (zie http://www.bobwessels.nl/blog/2014-05-doc1-positie-faillissementscurator-in-grensoverschrijdende-insolventiezaken/), maar de herijkte Europese Insolventieverordening is in de recente opleiding niet aan bod gekomen.

Ik maak bij de opgenomen bijdragen een enkele opmerking, vooral vanuit het perspectief van Nederland. Opgemerkt zij dat België aan de vooravond staat van een civielrechtelijke transformatie, de aanpassing en codificatie van het insolventierecht (zie http://www.bobwessels.nl/blog/2016-12-doc4-de-sprong-naar-morgen-in-belgie/) en een hervorming van het BW, in het bijzonder het verbintenissen-, goederen- en bewijsrecht waarvan begin december 2017 de teksten voor consultatie zijn vrijgegeven, zie http://corporatefinancelab.org/2017/12/08/hervorming-van-het-bw-voorstelteksten-verbintenissenrecht-goederenrecht-en-bewijsrecht/.

De eerste bijdrage in Deel IV ‘Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag’ (auteurs: Brijs, Lindemans) bevat nuttige infomatie over het opstellen van een reorganisatieplan, de stemming (in België niet in klassen) en de weigering van de homologatie, bijvoorbeeld op grond van ‘schending van de openbare orde’. Dat is een niet voor de hand liggende grond, waarvan de schrijvers de principiële en constitutionele dimensies in rechtspraak en literatuur blootleggen. Met 25 pagina’s wordt vervolgens de positie van de curator (Lysens) geschetst. Herkenbare problematiek (opname of een lijst, selectie), maar ook Belgisch eigen kenmerk: de eedsaflegging. Op dit stuk volgt ‘Werkwijze van de curator: opstart, beheer faillissement, sluiting’ (Van de Mierop), een praktische bijdrage die goed past op het niveau van de postacademische opleiding. Het meldt de invoering per 1 april 2017 van het Centraal Register Solvabiliteit. Een uitvoerige bijdrage is ‘Vorderingen tot reconstructie van de boedel: (bestuurs)aansprakelijkheid en actio pauliana’ (Vananroye, Lindemans, Verheyden). Voor het eerst in de bundel is hier een verwijzing naar Nederlands recht opgenomen, de Peeters/Gatzen-vordering als ook de ‘jurisprudentiële evolutie in Nederland’ (arrest Lunderstädt, 2001) en de verschillen in benadering in België. Oeps! Verwijzingen naar mijn serie geschieden naar de eerste druk, uit 2001, niet naar de laatste, de vierde, uit 2015. Ook bij ‘Samenloop en rangschikking van schuldvorderingen bij faillissement: algemene beginselen’ (Storme) vindt een vergelijking Zuid-Noord plaats door te verwijzen naar het door de Hoge Raad gehanteerde fixatiebeginsel. De beschouwing ‘Enkele bedenkingen over lopende overeenkomsten in het solventierecht’ (Leunen, Schelkens) kan Nederland inspiratie bieden bij het overdenking van de voorgestelde regeling in het Voorontwerp Whoa. Heel uitvoerig, meer dan 100 pagina’s, is ‘Externe bestuurdersaansprakelijkheid wegens fiscale en sociale schulden bij faillissement’ (Tilleman, Van Damme), heel praktisch ‘Administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de vereffening van vastgoed. Informeren en geïnformeerd worden, dat is de kwestie’ (Verbist, Bimbenet), met een bespreking van een recent protocol over uitvoering van bodemonderzoek, bodemsanering en afvalstoffenverwijdering, en heel inzichtelijk ‘De rol en rechtspositie van de werknemers in de WCO’ (Peeters) en ‘Sociaalrechtelijke aandachtspunten voor curatoren’ (Persyn, Van Vynckt). In ‘Waar financiën en justitie curatoren, vereffenaars en schuldbemiddelaars ontmoeten’ (Desterbeck) is er aandacht voor ‘penale’ boeten, minnelijke schikkingen en verbeurdverklaringen. Tenslotte, in ‘Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen: stilte na vele wetswijzigingen’ (Braekmans, Snyers) een evaluatie van de legislatief (met onder meer de ‘Potpourri I-wet’) slechts relatieve rust van het lastige vraagstuk van vereffening van een vennootschap buiten faillissement.

De Belgische Faillissementswet vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Aan vereffenaars van vennootschappen worden geen wettelijke bekwaamheidsvereisten gesteld, maar zij worden gecontroleerd door de rechtbank van koophandel. Voor beide groepen is het boek, soms in combinatie met een vorig deel, een actueel naslagwerk. Nederlandse practici en academici zullen zeker voor deelgebieden belangstelling hebben.

Herman Braeckmans, Matthias E. Storme, Melissa Vanmeenen, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye (eds.), Curatoren en Vereffenaars; Actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen-Cambridge: Intersentia, 2017, 514 pp.

Bestelinformatie

http://intersentia.com/en/curatoren-en-vereffenaars-actuele-ontwikkelingen-iv.html

Noot: dit boek ontving ik kosteloos van de uitgever met het verzoek om het aan te kondigen of te bespreken op mijn blog op www.bobwessels.nl.